BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jezierska Edyta
Title
Znaczenie historii rachunkowości w dydaktyce
Relevance of accounting history in education
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2005, t. 26, nr 82, s. 130-137, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość, Edukacja finansowa
Accounting, Financial education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rachunkowość ma długą historie. Pierwsze dowody rejestracji różnych faktów gospodarczych na laskach karbowych, glinianych tabliczkach czy zwojach papirusu pochodzą ze starożytności. Rachunkowość jako zintegrowany system powstała we Włoszech w późnym średniowieczu, skąd rozprzestrzeniła się wśród innych krajów. Historię rachunkowości można podzielić na cztery okresy. R. de Roover nazwał je następująco: okres prowadzenia rachunków, narodziny podwójnej księgowości, okres stagnacji, okres rachunkowości jako nauki. Każdy z tych etapów rozwoju rachunkowości jest przedmiotem badań historycznych. Celem opracowania jest przedstawienie różnych walorów historii rachunkowości oraz jej znaczenia w dydaktyce. Historia rachunkowości poszerza wiedzę o rachunkowości, ułatwia zrozumienie jej przeszłości i teraźniejszości. Sentencja Arystotelesa jest nadal aktualna: „Jeśli chciałbyś zrozumieć cokolwiek, obserwuj początek i rozwój tego".(abstrakt oryginalny)

Accounting has a long history. Early records kept on tallies, papyri, clay tablets or wax tablets stem from Antiquity. Accounting as a double entry system developed in Italy in the late Middle Ages and spread from there to other countries. Accounting history can be divided into four periods. R. de Roover called them - The Age of Record-Keeping, The Birth of Double Entry Bookkeeping, The Age of Stagnation and The Age of Scientific Accounting. Each of these periods is a subject of historical research. This paper presents some advantages of accounting history and its relevance in education. Accounting history broadens knowledge about accounting and makes its past and present better understood. Aristotle's thought is still true: „If you would understand anything, observe its beginning and its development".(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Byszewski W., Krótki rys historyczny rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolff, Warszawa 1912.
 2. de Roover R., New Perspectives on the History of Accounting, Accounting Review, July 1955, Vol. 30, Issue 3.
 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 4. Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, Monografie i Opracowania nr 52, SGPiS, Warszawa 1977.
 5. Kardasz A., Twórcy rachunkowości w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 11 (67), SKwP. Rada Naukowa, Warszawa 2002.
 6. Kawa M., Autodynamizm rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, tom 28, Warszawa 1994.
 7. Kula W., Wokół historii, PWN, Warszawa 1988. 136
 8. Littleton A. C., Zimmerman V. K.: Accounting theory: continuity and change, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, N. J. 1962.
 9. Peche T., Zamiast redaktorskiego wstępu, [w:] Modele ewidencyjne, red. T. Peche, Monografie i Opracowania nr 224, SGPiS, Warszawa 1987.
 10. Scheffs M., Z historii księgowości (Luca Paciali), Wydawnictwa Związku Księgowych w Polsce, Poznań 1939.
 11. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 12. Yamey B. S., Introduction, [w:] A. C. Littleton, B. S. Yamey, Studies in the History of Accounting, Sweet and Maxwell, Ltd., London 1956. [13] Walczak M., O nowe metody nauczania rachunkowości w uczelniach polskich, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, tom 36, Warszawa 1996.
 13. Villoro L., O sensie istnienia historii, [w:] Po co nam historia?, przełożyła M. Mróz, PIW, Warszawa 1985.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu