BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieborak Tomasz
Title
Pozagiełdowe instrumenty pochodne - zagadnienia prawno-ekonomiczne
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 1, s. 101-107
Keyword
Instrumenty pochodne, Rynek instrumentów pochodnych, Rynek pozagiełdowy
Derivatives, Derivatives market, OTC market
Abstract
Artykuł przybliża zagadnienia związane z pozagiełdowym rynkiem pochodnym instrumentów finansowych, a w szczególności kwestie odnoszące się do zasad jego funkcjonowania, regulacji i przede wszystkim możliwości jego zdefiniowania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. The 71st Annual Report of the Bank for International Settlements April 2001 r.
 2. J. C. Baker, International finance, Prentice Hall, New Jersey 1998 r., str. 346, 515.
 3. B. Baumohl, The Banks' Nuclear Secrets, w: Time Magazine, 25 May 1998 r., na: www.time.com.
 4. B. Belletante, Giełda. Jej funkcjonowanie i rola w życiu gospodarczym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1996 r., str. 65.
 5. D. Bliźniak, L. Gontarski, Giełda towarowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1998 r., str. 137.
 6. Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investments firms and credit institutions (OJ L 141/1).
 7. Ch. L. Culp, A primer on derivatives. Their mechanics, uses, risks, and regulation, Competitive Enterprise Institute, Chicago 1995 r., str. iii, 22, 54-56.
 8. J. Cybulski, Papiery wartościowe w obrocie zagranicznym i krajowym. Giełda, Wydawnictwo Specjalistyczne TITI Holding, Gdańsk bd, str. 162.
 9. R. Dale, Risk and Regulation in Global Securities Markets, John Wiley&Sons, Chichester 1996 r., str. 16.
 10. M. Daniluk, Rynek kapitałowy, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1998 r., str. 29.
 11. DeFazio Re-Introduces Derivatives Regulation Bill, na: www.house.defa-zio/pf_030603EDRelease.shtml.
 12. R. Dodd, The Structure of OTC Derivatives Markets, w: The Financier, vol. 9, nos. 1-4, 2002 r., str. 1-3.
 13. A. Dorosz, M. Puławski, Giełdy papierów wartościowych, w: W. Januszkiewicz [red.], Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982 r., str. 104-110.
 14. K. Fandrey, M. Puławski, Ogólna charakterystyka giełd, w: W. Januszkiewicz [red.], Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982 r., str. 16-21.
 15. R. Gibson, H. Zimmermann, The Benefits and Risks of Derivative Instruments. An Economic Perspective, Universite de Lausanne and Hochschule St. Gallen 1994 r, na: www.finance.wat.ch/GenevaPapers/paper1 .htm.
 16. A. Grąt, Ryzyko stopy procentowej i instrumenty pochodne służące zabezpieczeniu się przed nim, Materiały i Studia NBR Zeszyt nr 124, Warszawa czerwiec 2001 r., str. 32.
 17. The Group of Thirty, Derivatives: Practices and Principles, Global Derivatives Study Group, The Group of Thirty, Washington 1993 r., str. 2, 153. [tłum. T.N.].
 18. J. W. Gunther, T. F. Siems, Who's Capitalizing on Derivatives?, w: Financial Industry Studies, Federal Reserve Bank of Dallas, Dallas 1995, str. 1-8.
 19. A. Heertje, Technical and financial innovation, w: A. Heertje [red. nauk.], Innovation, Technology, and Finance, Basil Blackwell Ltd., New York 1988 r., str. 1-14.
 20. H. T. C. Hu, Misunderstood derivatives: The Causes of Informational Failure and the Promise of Regulatory Incrementalism, w: The Yale Law Journal, vol. 102, No 6 1993 r,, str. 1460-1462.
 21. A. Hudson, The Law on Financial Derivatives, Sweet&Maxwell, London 1996 r.
 22. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe i inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 r., str. 23.
 23. R. Krawczyk, Kapitał i Rynek, Res Polonia bd., str. 87.
 24. A. Kurpianov, Over-The-Counter Interest Rate Derivatives, w: Instruments of the Money Market, Federal Reserve Bank of Richmond, Richmond 1998 r., str. 259.
 25. The Lamfalussy Report, February 2001 r., Brussels, na: www.europa.eu.int.
 26. D. Lewandowski, Bank centralny a instrumenty pochodne, Wyd. Hubertus, Warszawa 2000 r., str. 3-5.
 27. F. Malcolm, P V. Sharma, J. Tanega, Derivatives. Optimal Risk Control, Pearson Education Limited, London 1999, str. 128-135.
 28. Market Oversight Consolidation and OTC Derivatives Regulation Act, HR 1109 IH, na: www.thomas.loc.gov /cgi-bin/query/D?c108:1 :./temp/~c108SgykH7::
 29. J. 0. Matthews, C. A. Rusinko, Regulation in the US OTC derivatives market: Towards a more collaborative framework, w: Derivatives Use, Trading & regulation, vol. 7 No. 4 2002 r., str. 334 i 338, 348-352.
 30. L. Melamed, Leo Melamed on the Markets, John Wiley&Sons Inc., New York bd, str. 199-218.
 31. P. McBride Jonson, L. Melamed, M. H. Miller, R. L. Sandor, R. K. Wilmouth, Adapting to Tommorow's Markets, w: Derivatives Quarterly, Vol. 5 1999 r., str. 8-12.
 32. R. M. McLaughlin, Over-The-Counter Derivative Products, McGraw-Hill, New York 1990 r., str. 9.
 33. M. H. Miller, Merton Miller o instrumentach pochodnych, K.E. Lieber s.c., Warszawa 1999 r., str. 10-12.
 34. E. Mirecka, Giełdy światowe - geneza i obecne zasady działania, w: Handel Zagraniczny nr 7 1982 r., str. 27-30.
 35. T. Nieborak, Aspekty ryzyka na tle działalności finansowej, Aktualności Rachunkowo-Podatkowe, nr 2 2002 r.
 36. OECD Working Papers Vol. V, The Taxation on Global Trading on Financial Instruments: A Discussion Draft N° 14, Paris 1997 r., str. 13.
 37. Over-the-Counter Derivatives Markets and the Commodity Exchange Act, Report of the President's Working Group on Financial Markets, Washington 1999 r, str. 6.
 38. S. M. Philips, Derivatives Supervision and Regulation in Perspective, the Federal Reserve Bank of Chicago, na: www.chicagofed.org/ publications/derivativesandpublic-policy/phillips.pdf - 03-14-97.
 39. F. Partnoy, Adding Derivatives to the Corporate Law Mix, w: Law and Economics Research Paper No. 03, University of San Diego 2000 r., str. 1-4.
 40. L. A. Ratajczak, Wprowadzenie do transakcji terminowych i opcyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1999 r., str. 14.
 41. The regulation of OTC derivatives, Testimony of Chairman Alan Greenspan, July 24 1998 r., na: www.federalreserve.gov/booarddocs/testimony/1998/19980724.htm.
 42. Report by the Economic and Financial Committee (EFC) on EU Financial integration, No. 171, Brussels May 2002, ECFIN/194/02-EN.
 43. Rule 3b-13 - Definition of Eligible OTC Derivative Instrument, 63 FR 59362, 59395, Nov. 1998 r., na www.sec.gov.
 44. G. J. Schinasi, R. S. Craig, B. Drees, Ch. Kramer, Modern Banking and OTC Derivatives Markets. The Transformation of Global Finance and its Implications for Systematic Risk, Occasional Paper 203, International Monetary Fund, Washington 2000 r., str. 28.
 45. Securities Exchange Act 1934, June 6, 1934, ch 404, Title I, Stat. 882 z późn. zmianami, na www.sec.gov.
 46. L. Sobolewski [red. nauk.], Prawo o publiczny" obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszaw; 1999 r., str. 142.
 47. M. Szmelter, Dwa scenariusze. Polski rynek OTC instrumentów pochodnych wykazuje podobne tendencje rozwojowe jak światowy, w: Gazeta Bankowa, 08.09.2003 r., str. 31-33.
 48. J. M. Tavakoli, Credit Derivatives. A Guide to Instruments and Applications, John Wiley&Sons Inc., New York 1998 r., str. 223-241.
 49. A. L. Tucker, Financial Futures, Options, and Swaps, West Publishing Company, St. Pay 1991, str. 257.
 50. United States Commodity Futures Trading Commission, Working Paper on National Laws Relating to Over-The-Counter Derivatives Transactions and the Public Policy Objectives of Financial Regulation, Washington 2000 r., str. 11.
 51. Valdez, An Introduction to Global Financial Markets, MacMillan Press Ltd., Hampshire 1997r, str. 275.
 52. S. Urban, A. Olszańska, Zorganizowane rynki towarowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998 r., str. 39.
 53. A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998 r., str. 53.
 54. S. Woyzbun, Giełda. Przeszłość, organizacja obecna, obroty, Nakładem Bratniej Pomocy Studentów Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie, Warszawa 1928 r., str. 7
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu