BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boruta Irena
Title
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło prawa pracy w Polsce
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 5, s. 2-7
Keyword
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Polityka zatrudnienia, Dyrektywy WE, Prawo WE
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Employment policy, EC directives, European Community law
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Problematyka przenikania prawa wspólnotowego do wewnętrznego porządku prawnego Polski jest, nawet w kręgach prawniczych stosunkowo mało znana. W opracowaniu niniejszym podjęto przeto zagadnienie powiązań między prawem wspólnotowym a prawem polskim, przy czym uwaga została skoncentrowana na dyrektywach wspólnotowych. One to bowiem dominują wśród źródeł "wspólnotowego prawa pracy" i one zarazem stwarzają najwięcej problemów jako źródło prawa pracy w Polsce po 1 maja 2004 r.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. J. Alter, Esatblishing the Supremacy of European Law. The Making of an International Rule of Law in Europe, Oxford University Press 2001, s. 17.
 2. J. Barcz, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, s. 21 i n.
 3. S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2002, s. 252.
 4. I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2.
 5. I. Boruta, Źródła prawa pracy w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2. 32Dz.Urz. UEL269, s. 15.
 6. P. Craig, G. de Burca, EU Law Text, Cases and Materials, Oxford 2003, s. 178 i n.
 7. W. Czapliński, Prawo wspólnotowe a prawo wewnętrzne w praktyce sądów konstytucyjnych państw członkowskich (wybrane zagadnienia), „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, s. 7 i n.
 8. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2005.
 9. Ph. Nicolaides, Preparing for Accession to the European Union: How to Es-tablish Capacity for Effective and Credible Application of EU Rules (w:) The Enlargement of the European Union, Oxford University Press 2003, s. 81.
 10. N. Półtorak, Pojęcie państwa w prawie Wspólnot Europejskich (w:) Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 100 i n.
 11. K. Wójtowicz, Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP, „Kwartalnik Prawa Publicznego" 2004, nr 2, szczególnie s. 45.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu