BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewski Stanisław
Title
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki ku ochronie aktywnej dziedzictwa technicznego
Foundation of Open Museum of Technology towards Active Prevention of Technical Heritage
Source
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne (nr 37), 2000, z. 78, s. 107-130, fot., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie kulturą, Fundacje, Muzea, Bezpieczeństwo obiektów, Działalność gospodarcza, Materiały konferencyjne
Cultural management, Foundation, Museums, Objects' safety, Business activity, Conference materials
Note
streszcz., Zsfg., summ.
Abstract
Referat poświęcono Fundacji Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Autor przedstawił ideę Fundacji, jej organizację, cele i formy działania oraz sposoby pozyskiwania środków na działalność statutową. Przedstawił także dokonania w zakresie popularyzacji idei ochrony dziedzictwa przemysłowego i technicznego. Autor zwrócił uwagę na korzyści stałej współpracy z założycielami Fundacji, z właścicielami lub użytkownikami zabytkowych dóbr kultury technicznej, a także na konieczność wiązania działalności statutowej Fundacji z zadaniami gospodarczymi lub marketingowymi podmiotów gospodarczych wspierających Fundację. Publikację uzupełniają wybrane fotografie związane z działalnością Fundacji.

The idea of the Foundation of Open Museum of Technology, its organisation, purposes and forms of activity, methods of gaining funds for its statutory activity have been presented. Achievements in terms of prevention and popularisation of the idea of preventing industrial and technical heritage have been presented. Fields of economic activity of the Foundation, the necessity of co-generating economic activities with its statutory tasks have been discussed. Attention has been put to advantages of constant co-operation with the Foundation founders, owners or users of the monumental values of technical culture, to the necessity of linking the Foundation statutory tasks with the economic or marketing tasks of the firms supporting the Foundation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1231-9171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu