BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkowski Andrzej
Title
Rola i znaczenie europejskich standardów zabezpieczenia społecznego dla polskiego ustawodawstwa na XXI wiek
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 3, s. 9-15
Keyword
Europejska Karta Społeczna, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zabezpieczenie społeczne
European Social Charter, Social security law, Social security system
Company
Unia Europejska (UE), Rada Europy, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)
European Union (EU), Council of Europe, International Labour Organization (ILO)
Abstract
Standardy w zakresie zabezpieczenia społecznego w Europie wyznaczają trzy organizacje międzynarodowe: Unia Europejska, Rada Europy i Międzynarodowa Organizacja Pracy. Europejska Karta Społeczna nie zawiera prawnej definicji zabezpieczenia społecznego, ale deklaruje ochronę niektórych uprawnień, np. dotyczących opieki socjalnej i lekarskiej. Przykłady Niemiec i Polski, w stosunku do których odroczono wydanie decyzji w sprawie zgodności lokalnych regulacji z europejskimi dowodzą, iż wymagania stawiane państwom członkowskim są wysokie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Addendum to Conclusions XV-1, p. 130 i nast.
 2. W. Beck, L. van der Maesen, A. Walker (red.), The Social duality of Europe, Kluwer Law International, The Hague-London-Boston 1997, s. 79 i nast.
 3. Bronzino, ECJ 22 II 1990 r., Case 228/88, 1990 ECR, s. 551.
 4. Conclusions 1, 1969-70, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s.62
 5. European Social Charter, Addendum to Conclusions IX-2, 1987, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 31-32
 6. European Social Charter, Addendum to Conclusions XV-1, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2001, s. 35 i nast.
 7. European Social Charter, Addendum to Conclusions XV-2, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2001, s. 22
 8. European Social Charter, Collected texts (4th edition), Council of Europe Publishing, Strasbourg 2003
 9. European Social Charter, Conciusions II, 1971, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 19
 10. European Social Charter, Conclusions III, 1973, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 62.
 11. European Social Charter, Conclusions VII, 1981, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 74
 12. European Social Charter, Conclusions IV, 1975, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 82
 13. European Social Charter, Conclusions X-1, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 113
 14. European Social Charter, Conclusions XII-1, 1988-89, Council of Europe Press, Strasbourg 1992, s. 32 i nast.
 15. European Social Charter, Conclusions XII-2, 1989-90, Council of Europe Press, Strasbourg 1993, s. 178
 16. European Social Charter, Conclusions XIII-2, Council of Europe Press, Strasbourg 1995, s. 118
 17. European Social Charter, Conclusions XIII-3, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1996, s. 354.
 18. European Social Charter, Conclusions XIII-4, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1996, s. 37 i nast.
 19. European Social Charter, Conclusions XIV-1, Council of Europe Publishing, Strasbourg 1998, s. 352)
 20. European Social Charter, Conclusions XV-1, vol. 2, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2000, s. 487-488.
 21. European Social Charter, Conclusions XVI-1, vol. 1, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2002, s. 86
 22. European Union, International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Suppl. 42, Kluwer Law International, The Hague 2003.
 23. S. Evju, The European Social Charter, w: The Council of Europe and the Social Challenges of the XXIst Century, Bulletin of Comparative Labour Relations, ed. R.Blanpain, vol. 39, Kluwer Law International, The Hague/London/Boston, s. 19 i nast.A. Giżejowska, A. Świątkowski, Zabezpieczenie społeczne, Uniwersitas, Kraków 2003
 24. D. Harris, J. Darcy, The European Social Charter, 2nd ed., Transnational Publishers Inc., s. 157.
 25. Y. Jorens, B. Schulte, The Implementation of Regulation 1408/71 in the Member States of the European Union, "European Journal of Social Security" 2001, vol. 3/3, s. 237 i nast.
 26. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy, t.1 (1919-1966), PWN, Warszawa 1996, s. 462 i nast.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze, Kraków 1999
 27. Law International, The Hague, London, Boston 1999, s. 1919-1920
 28. Lists of Ratification by Convention and by Country, ILO, Geneva 2003, s. 122-124.
 29. J. Nickless, Trends and developments in old-age pension and health care financing in Europe during 1990s, Council of Europe Publishing, seria wydawnicza "Trends in social cohesion", No. 2, Strasbourg 2002, s. 9 i nast.
 30. OECD, Economic Suneys, Poland, 1998
 31. F. Pennings, Case law. Social security law, International Encyclopaedia of Laws, KluwerF. Pennings, Introduction to European Social Security Law, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York 2003
 32. D. Pieters (red.), European Social Security and Global Politics, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2001, s. 3 i nast.
 33. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich w dziedzinie zabezpieczenia społecznego z komentarzem T. Bińczyckiej-Majewskiej, ZUS, Warszawa 1995
 34. L. Samuel, Fundamental Social Rights. Case law of the European Social Charter, 2nd ed., Council of Europe Publishing, Strasbourg 2002, s. 283 i nast.
 35. P. Schoukens (red.), Prospects of social security coordination, Acco Leuven/Amersfoort 1997
 36. A. Świątkowski, Europejskie prawo socjalne, t. III "Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych", Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000
 37. A. Świątkowski, Karty społeczne Rady Europy, "Państwa i Prawo" 2003, z. 8, s. 36 i nast.
 38. R. White, EC Social Security Law, Longman, Markowa 1999
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu