BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroziewski Marian
Title
Style zarządzania a sposoby wykorzystywania potencjału społecznego
Management style and ways to utilize social potential
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 1, s. 21-37, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja i zarządzanie, Styl zarządzania
Enterprise management, Organisation and management, Management style
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono ewolucję koncepcji zarządzania i efektywnego wykorzystywania pracowników oraz podział stylów zarządzania, które funkcjonują w literaturze jako odrębne kategorie i nie są utożsamiane ze stylami kierowania. Wyodrębniono następujące grupy stylów zarządzania: osobowościowo-koncepcyjne, naukowe, teleologiczne, holdingowe, funkcyjne, narodowe. Autor artykułu wprowadza do teorii sytuacyjne style zarządzania, które są wyodrębnione na podstawie zakresu i dynamiki działania kierownictwa przedsiębiorstwa w procesie dostosowywania struktury i kultury organizacji do aktualnych potrzeb konsumentów oraz wymagań konkurencji rynkowej. Powyższa zasada umożliwia również wartościowanie funkcjonujących już stylów typowanych na podstawie wybranych metod zarządzania przedsiębiorstwem, które zostały uznane za najskuteczniejsze bądź charakterystyczne.

This article is a presentation of the evolution of management concepts and the effective use of employees. It provides a classification of management styles as described in topical literature as separate categories not to be identified with managerial styles. These styles have been categorized into the following groups: personality-conceptual, scientific, teleological, holding, functional, and national styles. The author gives an introduction to the theory of situational management styles. He presents a selection based on the range and dynamics of managerial staff activities in the enterprise with respect to the process of organizational structure and culture adjustment to meet the current needs of consumers as well as requirements dictated by market competition. Moreover, the above principle facilitates an evaluation of already existing styles sorted by selected methods of enterprise management considered most effective or characteristic.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarski A., Szlendak J. (1997), Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania, tom l, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. (2001), Cechy charakteru najwybitniejszych menedżerów, "Zarządzanie na Świecie", nr 3, Warszawa.
 4. (1995), Encyklopedia biznesu, tom 2, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 5. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. Koch R. (1997), Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 7. Oleksyn T. (1997), Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Warszawie, Warszawa.
 8. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, "Placet" Agencja Wydawnicza, Warszawa.
 9. (2001), Przydatność różnych instrumentów zarządzania wg oceny menedżerów, "Zarządzanie na Świecie", nr 10, Warszawa.
 10. Stoner J. A. F., Wankel Ch. (1996), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 11. Strzelecki T. J. (2000), Projektowanie systemów zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 12. Zbiegeń-Maciąg L. (1992), Zarządzanie personelem, "Przegląd Organizacji", nr 11, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu