BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Alicja (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał kariery
Career management in the knowledge-based organization: from competence in the career to career capital
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 2, s. 43-56, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Zarządzanie karierą, Organizacje oparte na wiedzy, Kariera zawodowa
Career management, Knowledge-based organisations, Professional career
Abstract
Wiedza, wyznaczająca nowe perspektywy kariery staje się źródłem przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowany w artykule sposób widzenia i interpretacji kariery kładzie nacisk na indywidualne uczenie się: kumulowanie wiedzy przez jednostkę w toku doświadczeń związanych z praca zawodową, stając się podstawą kompetencji do kariery tej jednostki. Suma kompetencji do kariery zatrudnionych pracowników staje się kapitałem kariery tej organizacji, rozumianym wielowymiarowo, gromadzonym przez organizację i wykorzystywanym w jej ramach szerzej aniżeli w dotychczasowych praktykach.

Knowledge, which delineates new career perspectives, is a source of competitive advantage. The way in which this article presents and interprets the career puts stress on individual learning: the accumulation of knowledge by the individual over the course of experience linked with professional work, thus becoming a basis for competence in the individual career. The sum of competencies making up the career of employed staff is the career capital of the organization, understood in a multidimensional manner, gathered and utilized by that organization within itself more broadly than is the case in current practice.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Argyris C., Schon D. (1996), Organizational Learning: Vol. 2. Theory, Methodand Practice, Addison - Wesley, Reading, Mass.
 2. Arthur M. B., Hall D. T., Lawrence B. S. (1989), Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Arthur M. B., Inkson K., Pringle J. K. (1999), The New Careers: Individual Action and Economic Change, Sage, London.
 4. Bird A. (1996), Careers as Repositories of Knowledge: Considerations for Boundaryless Careers [w:] M. Arthur, D. Rousseau, The Boundaryless Career. A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford Unversity Press, New York.
 5. Borkowska S. (2002) Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich [w:] A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, wyd. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 6. Grudzewski W., Hejduk I. (2001), Zarządzanie wiedzą - wyzwaniem przyszłości [w:] T. Wawak (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, t. 4, Zarządzanie zmianami, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 7. Itami H. (1988), Invisible Asset, Toyo Keizai, Tokyo.
 8. Karpowicz E. (2001), Upowszechnianie wiedzy jako innowacja społeczna [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Materiały na konferencję, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 9. March J. G., Olsen J. P. (1976), Organizational Learning and the Ambiguity of the Past [w:] J. G. March, J. P. Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations, Universitetsforlaget, Bergen.
 10. Marshall J. (1995), Women Managers: Moving On, Routledge, London.
 11. Miles R., Snow C. (1996), Twenty-First-Century Careers [w:] M. Arthur, D. Rousseau, The Boundaryless Career. A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York.
 12. Miś A. (2002), Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 607, Kraków.
 13. Nonaka I. (1991), The knowledge - creating company, "Harvard Business Review", No. 61(6).
 14. Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne, Poltext, Warszawa.
 15. Obłój K., Weinstein M. (1999), Something old, something new, something borrowed, something blue. The Development of HRM Practises in Post-Socialist Poland, materiały na konferencję "Raport o Zarządzaniu" - IV edycja, WSPiZ,. Warszawa, czerwiec, t. 2.
 16. Polanyi M. (1966), The Tacit Dimension, Routlege and Kegan Paul, London.
 17. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 18. Rosenbaum J. E. (1989), Organization career systems and employee misperceptions [w:] M. B. Arthur, D. T. Hall, B. S. Lawrence, Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, Cambridge.
 19. Sanchez R. (2003), Knowledge Manangement and Organizational Competence, Oxford University Press, New York.
 20. Senge P. M. (1990), The Fifth Discipline: The Art. and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, New York.
 21. Sikorski C. (1990), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 22. Wawrzyniak B. (1999), Kapitał ludzki a zarządzanie wiedzę - w poszukiwaniu nowej podstawy zarządzania przedsiębiorstwem [w:] A. Ludwiczyński (red.), Szkolenie i rozwój pracowników. Materiały na konferencję, Warszawa.
 23. Weick K. E., Berlinger L. M. (1989), Career improvisation in self-designing organizations [w:] M. B. Arthur, D. T. Hall, B. S. Lawrence (eds)., Handbook of Career Theory, Cambridge University Press, New York.
 24. Weick K. E. (1996), Enactment an the boundaryless career: organizing as we work [w:] M. B. Arthur, D. M. Rousseau (eds.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, London.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu