BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzec Izabela
Title
Motywowanie przez upełnomocnienie
Motivation through empowerment
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2005, nr 3-4, s. 41-52, bibliogr. 22 poz
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywowanie pracowników, Przegląd literatury, Empowerment
Human Resources Management (HRM), Motivating employees, Literature review, Empowerment
Abstract
W ostatnich latach rośnie zainteresowanie metodami zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą zwiększyć wkład pracowników w sukces organizacji i pozwolić na uzyskanie pełnego dostępu do "ukrytych zasobów" wiedzy, kreatywności i inicjatywy pracowników [Thompson, 1999]. W artykule omówiono pojęcie upełnomocnienia, podstawowe definicje i zarys jego różnorodnych koncepcji. Zaprezentowane zostały również wyniki badań empirycznych, dzięki którym zidentyfikowano nowe wymiary upełnomocnienia pracowników. Badania przeprowadzono w pierwszym kwartale 2002 roku. Objęto nimi organizacje regionu Górnego Śląska i Małopolski.

Recent years clearly show a rising interest in methods for managing human resources that may help increase the input of workers in the success of the organization as well as make possible full access to "hidden resources" of knowledge, creativity, and worker initiative (Thompson, 1999). A concept that seems to bring in a wealth of input into the discussed question is the empowerment of workers. This article discusses the idea of empowerment, its basic definitions, and the scope of its variety of concepts. The results of empirical studies thanks to which new dimensions of worker empowerment have been identified are also presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D. (2000), Statistics in Management. PWN, Warsaw.
 2. Ashforth B. E. (1989), 'The experience of powerlessness in organizations, "Organizational Behavior and Human Decision Processes", 43 (2), p. 207-242.
 3. Brzeziński J. (1980) Elementy metodologii badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
 4. Conger J. A., Kanungo R. N. (1988), The empowerment process: Integrating Theory and Practice, "Academy of Management Review", 13, p. 471-482.
 5. Corsun D.L., Enz C.A. (1999), Predicting psychological empowerment among services workers: the effect of support-based relationships, "Human Relations", 52, p. 205-224.
 6. Deci E. L, Connell J. P., Ryan R. M. (1989), Self-determination in a work organization, Journal of Applied Psychology", 74, p. 580-590.
 7. Eylon D., Bamberger P. (2000), Empowerment cognitions and empowerment acts: Recognizing the importance of gender, "Group and Organization Management", 25, p. 354-372.
 8. Gist M. (1987), Self-efficacy: Implications for Organizational behavior and Human Source Management, "Academy of Management Review", 12 (3), p. 472-485.
 9. Johnson R., Redmond D. (1998) The Art of Empowerment. The Profit and Pain of Employee Involvement , Pitman Publishing, London.
 10. Kanter R. M. (1989), The change masters [w:] Natemeyer W. E., Gilberg J. S. Classics of Organization Behavior, Interstate, Danvill, p. 358-370.
 11. Korzeniowski K, Zieliński R., Daniecki W. (1983), Podmiotowość jednostki w koncepcjach psychologicznych i organizacyjnych, PAN Wrocław, Zakład Psychologii Ossolineum.
 12. Kozińska A., Wieczorek D., (2005), Styl kierowania nastawiony na motywowanie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", l, s. 39-56.
 13. Kuratko D. F, Ireland R. D., Hornsbyn J. S. (2001), Improving firms performance through entrepreneurial actions: Acordia's corporate entrepreneurship strategy, "Academy of Management Executive", 15(4), p. 60-71.
 14. Lewis-Beck M. S. (1994), Factor analysis and related techniques, Sage, London.
 15. Martinko M. J., Gardner W. L. (1982), Learned helplessness: An alternative explanation for performance deficits, "Academy of Management Review", 7 (2), p. 195-204.
 16. Mills P. K, Ungson G. R. (200), Reassessing the limits of structural empowerment: Organizational constitution and trust as controls, "Academy of Management Review", 28 (1), p. 143-153.
 17. Niehoff B. P., Moorman R. H., Blakely G., Fuller J. (2001), The influence of empowerment and job enrichment on employee loyalty in downsizing environment, "Group & Organization Management", 26, p. 93-113.
 18. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", l, s. 9-24.
 19. Redman T., Wilkinson A. (red.) (2001), Contemporary Human Resource Management. Text and Cases, Prentice-Hall, Harlow.
 20. Spreitzer G. M., Mishra A. K. (1999), Giving up control without losing control: Trust and its substitutes' effects on managers' involving employees in decision making, "Group & Organization Management", 24, p. 155-187.
 21. Thomas K. W., Velthouse B. A. (1990), Cognitive elements of empowerment: An "interpretive" model of intrinsic task motivation, "Academy of Management Review", 15, p. 666-681.
 22. Thompson J. L. (1999), A strategic perspective of 'entrepreneurship, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research", 5 (6), p. 279-291.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu