BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszka Adam
Title
Działalność otwartych fuduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego
Operations of open pensions funds vs. the functioning of the Polish capital market
Source
Bank i Kredyt, 2005, nr 2, s. 72-79
Keyword
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Rynek kapitałowy, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Capital market, Open Pension Funds (OPF)
Note
summ.
Abstract
W artykule postawiono pytanie: czy fundusze emerytalne, w których niegdyś upatrywano antidotum na niedokapitalizowanie rodzimej gospodarki, teraz w związku z brakiem odpowiednich rozwiązań systemowych umożliwiających optymalne połączenie popytu z podażą mogą przyczynić się do "przegrzania" koniunktury giełdowej i stać się zagrożeniem dla stabilności polskiego rynku kapitałowego? W tym kontekscie poruszono następujące kwestie: niebezpieczeństwo bańki popytowej na rynku akcji; postulowane zmiany w architekturze polskiego rynku kapitałowego, zmierzające do zwiększenia krajowych kategorii inwestycyjnych dostępnych dla OFE; zasadność limitu inwestycji zagranicznych w portfelach funduszy emerytalnych; wpływ mechanizmu minimalnej wymaganej stopy zwrotu na motywację zarządzających OFE.

The establishment of open pension funds was accompanied by great hopes as to their role as the economy driver on the one hand and an opportunity for the development of the Polish capital market on the other. It was emphasized that open pension funds would influence the development of the Warsaw Stock Exchange by improving its liquidity and the accuracy of securities valuation. Thanks to the volume of their assets, open pension funds would also protect the market from speculators. However, these predictions focused mainly on the demand side of the market. Some analysts thought that regular injections of capital from contributions submitted to open pension funds would be automatically absorbed by the young and developing capital market in need for financing. Five years ago not many assumed that the system of obligatory pension funds with a modern structure would have to face serious problems of a different nature. As more and more assets are submitted to the funds, it becomes clear that the funds have significant problems with finding the appropriate supply of securities. In that context, the paper focuses on the following issues: a threat of a demand bubble on the stock market in Poland, recommended changes in the structure of the Polish capital market leading to the increase of domestic investment categories available to open pension funds, justification of the limit on foreign investments in the pension funds' portfolios, the influence of the minimum required return rate mechanism on the motivation of the funds' managers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Dzwonkowski: Czy fundusze się (u) duszą? "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 8/2004, s. 17.
  2. P. Garber: Famous First Bubbles. Fundamentals of Early Manias. MIT Press 2001.
  3. S. Kawalec, K. Kluza: Inwestycje zagraniczne w systemie obowiązkowych oszczędności emerytalnych. Materiały z 74. Seminarium BRE-CASE.
  4. L. Tvede: The Psychology of Finance. J. Wiley&Sons Ltd 2002, s.30-41 oraz załącznik 4.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu