BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowski Tadeusz, Marszał Tadeusz
Title
Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi
Source
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 7-8, s. 7-16, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Miasto, Konkurencyjność, Obszar metropolitalny, Metropolizacja
City, Competitiveness, Metropolitan area, Metropolisation
Abstract
Metropolizacja przestrzeni jest to proces przekształcania się przestrzeni miejskich polegający na zmianie relacji między miastem centralnym i jego zapleczem oraz na nieciągłym sposobie użytkowania przestrzeni zurbanizowanych. W artykule omówiono zarys pojęciowy tego zagadnienia oraz problematykę zarządzania wyodrębnionymi obszarami metropolitalnymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. D. Fürst, 2003: Steuerung auf regionaler Ebene versus Regional Governance, (in:) Aktionsraum Region - Regional Governance, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Informationen zur Raumentwicklung, Heft 8/9, s. 441-451.
 2. A. Gawryszewski, P. Korcelli, E. Nowosielska, 1998: Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty IGiPZ PAN 53, Warszawa.
 3. Z. Gontarski, 1973: W sprawie delimitacji i typologii wielkomiejskich układów osadniczych (obszarów metropolitalnych), (w:) Aglomeracje miejskie w Polsce - pojęcia i terminologia, Biuletyn KPZK nr 79, Warszawa.
 4. B. Jałowiecki, 1999: Metropolie, Białystok.
 5. W. Maik, 2003: Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych, (w:) I. Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 9-18.
 6. J. Parysek, 2000: Metropolises and processes of metropolitanisation, Geographica Polonica, s. 25-42.
 7. J. Parysek, 2000: Polskie metropolie jako ogniwa procesu transformacji i przemian przestrzenno-strukturalnych (na tle metropolii europejskich), (w:) Z. Mikołajewicz (red.): Uwarunkowania i strategie rozwoju regionalnego w procesach integracji europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 361-380.
 8. J. Parysek, 2003: Metropolie: metropolitalne funkcje i struktury przestrzenne, (w:) L. Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 19-24.
 9. (The) reform of metropolitan governance, OECD Observer - Policy Brief 2000, www.oecd.org/publication /Pol_brief/.
 10. B. Schwab, D. Kubier: Metropolitan govenance and the "democratic deficit". Theoretical issues and empirical findings, referat na konferencję "Area based initiatives in contemporary urban policy", Danish Building and Urban Research and European Urban Research Association, Kopenhaga, 17-19 May 2001.
 11. P. Śleszyński, 2003: Funkcje metropolitalne Warszawy - zarys problematyki, (w:) L Jażdżewska (red.): Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź, s. 119-145.
 12. A. Sole-Olle, E. Viledences-Marsal, 1994: Central Cities as Engines of Metropolitan Area Growth, Journal of Regional Sciences vol. 44, no 2, s. 321-350.
 13. R. Voith, 1991: Capitalization of Local and Regional Atribbuties into Wages and Rents. Differences across Residential, Commercial and Mix-use Communities, Journal of Regional Sciences no 31, s. 127-145.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu