BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Katarzyna
Title
Kontraktowanie i koszty transakcyjne w nowej ekonomii instytucjonalnej
Contracts and Transaction Costs in New Institutional Economics
Source
Gospodarka Narodowa, 2005, nr 7-8, s. 45-64, bibliogr. 57 poz.
Keyword
Koszty transakcyjne, Ekonomia instytucjonalna, Teoria agencji, Alokacja zasobów
Transaction cost, Institutional economics, Agency theory, Resource allocation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest usystematyzowanie pojęć stosowanych w ramach nowej ekonomii instytucjonalnej. Szczególny akcent położono na instytucję kontraktu i związaną z nią kategorię kosztów transakcyjnych. Dokonany przegląd podporządkowano tezie, że zasadniczą rolą kontraktu jest umożliwienie maksymalnej oszczędności rzadkich zasobów poznawczych i alokacji tych ostatnich w obszary o najwyższej stopie zwrotu, co pozwala oszczędność poznawczą, znajdującą swój wyraz w obniżeniu kosztów transakcyjnych, uznać za miarę efektywnego kontraktowania.

The aim of the article is to review and systematize concepts used in an approach known as new institutional economics (NIE). The considerable development of NIE reflects the growing interest in the functioning of markets and enterprises under information asymmetry and non-cooperative market player behaviors. The negative effects of information asymmetry can be reduced or completely eliminated with the help of institutional solutions. The article focuses on contracts and transaction costs. The author argues that the key role of contracts is to enable maximum savings of resources and their allocation to areas with the highest rates of growth. This approach leads to reduced transaction costs and is a viable measure of the effectiveness of business contracts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aghion Ph., Tirole J., [1997], Formal and real authority in organisations, Journal of Political Economy, vol. 105(1), s. 1-29.
 2. Allen D.W., [2000], Transaction costs, [w:] Bouckaert B., DeGeest G. (red.) Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar.
 3. Arrow K.J., [1969], The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation, [w:] The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, vol. 1, Washington DC, Government Printing Office.
 4. Arrow K.J., [1986], Agency and the market, [w:] Arrow K.J., Intrilligator M.D. (red.), Handbook of Mathematical Economics, vol. Ill, Elsevier, Amsterdam.
 5. Baker G., Gibbons R., Murphy K., [1999], Informal authority in organisations, Journal of Law, Economics and Organization, vol. 15(1), s. 56-73.
 6. Benham L., Benham, A., [2000], Measuring the costs of exchange, [w:] Claude Menard, editor, Institutions, Contracts and Organizations, Perspectives from New Institutional Economics, Cheltenham, UK, Edward Elgar 2000, s. 367-375.
 7. Bouckaert B., DeGeest G. (red.), [2000], Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar.
 8. Cheung S.N.S., [1983], The Contractual Nature of the Firm, Journal of Law and Economics, nr 26, s. 1-21.
 9. Coase R., [1937], On the nature of the firm, "Economica", XI (4), nr 16, s. 386-405.
 10. Coase R., [1960], The problem of social cost, "Journal of Law and Economics", s. 1-44.
 11. Coase R., [1998, 1999], The New Institutional Economics, "American Economic Review", 88(2), przedruk pol. "Nowa ekonomia instytucjonalna", Gospodarka Narodowa nr 3.
 12. Commons J.R., [1932], The problem of Correlating Law, Economics and Ethics, "Wisconsin Law Review", vol. 8(1), s. 3-26.
 13. Commons J.R., [1934], Institutional Economics, University of Wisconsin Press, Madison.
 14. Cooler R., Ulen T, [2000], Law and Economics (3/e), Addison-Wesley, USA.
 15. Denzau A.T., North D.C., [1994], Shared Mental Models: Ideologies and Institutions, "Kyklos", vol. 47, nr 1, s. 3-31.
 16. Eggertson T, [1990], Economic Behavior and Institutions, Cambridge, Cambridge University Press.
 17. Furubotn E.G., Richter R., [1997], Institutions and Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. Ann Arbor, The University of Michigan Press.
 18. Gancarczyk M., [2002], Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6, s. 78-94.
 19. Gorynia M., [1998], Pośrednictwo w handlu zagranicznym a teoria kosztów transakcyjnych, "Ekonomista", nr 4.
 20. Gorynia M., [2000], Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, "Ekonomista", nr 2.
 21. Greif A., [1998, 1999], Historical and Comparative Institutional Analysis, "American Economic Review", 88(2), s. 80-4; przedruk pol. [w:] Gospodarka Narodowa Nr 4, "Historyczna i porównawcza analiza instytucjonalna".
 22. Gruszeczki T., [1994], Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Cedor, Warszawa.
 23. Hardt Ł., [2004], Historyczna rekonstrukcja powstania i rozwoju ekonomii kosztów transakcyjnych, "Studia Ekonomiczne", nr 1-2, s. 95-100.
 24. Hardt Ł., [2005], Instytucje a koszty transakcyjne w Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa" nr 1.
 25. Hockuba Z., [2001], Nowa Ekonomia Instytucjonalna - czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu?, [w:] Wojtyna, A. (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości (VII Kongres Ekonomistów Polskich, t. 1), PTE-Bellona, Warszawa.
 26. Iwanek M., Wilkin J., [1997], Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 27. Klein P.G., [2000], New Institutional Economics, [w:] Bouckaert B., DeGeest G. (red.).
 28. Klimkowski C., [2002], Znaczenie założeń behawioralnych behawioralnych ekonomii, "Ekonomista", nr 6.
 29. Knight F.H., [1965], Risk, uncertainty and Profit, Harper&Row, NY.
 30. Kochanowicz J., [2000], Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna, "Ekonomista", nr 3.
 31. Kornai J., Eggleston K., [2001], Welfare, Choice and Solidarity in Transition. Reforming the Health Sector in Eastern Europe, Cambridge University Press.
 32. Kowalska K., [2003], Opieka zdrowotna w świetle teorii agencji, Gospodarka Narodowa, nr 4.
 33. Kühn T., [1962], The structure of scientific revolutions, Chicago&London, The University of Chicago Press.
 34. Małysz J., [2003], Instytucje a koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii, "Ekonomista", nr 3.
 35. Martens B., [2004], The Cognitive Mechanics of Economic Development and Institutional Change, Routledge.
 36. Mas-Colell A., Whinston M., Green J., [1995], Microeconomic Theory, Oxford University Press, Oxford.
 37. Masten S.E., [2000], Contractual choice, [w:] Bouckaert B., DeGeest G. (red.).
 38. Matthews R.C.O., [1986], The Economics of Institutions and the Sources of Growth, "Economic Journal", vol. 96 (384).
 39. Mołdawska J., [2002], Mikroekonomiczne uwarunkowania kryzysu gospodarki japońskiej w latach 90. ze szczególnym uwzględnieniem instytucji: państwo-banki-biznes, "Ekonomista", nr 2.
 40. Nee V, [1998, 1999], Norms and Networks in Economic and Organizational Performance, American Economic Review, vol. 88(2), s. 85-89 [tłum. polskie: "Normy i układy sieciowe w działalności gospodarczej i organizacyjnej", Gospodarka Narodowa, nr 4].
 41. Niehans J., [1987], Transaction Costs, in Eatwell J., Milgate M. and Newman P. (eds), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Macmillan, London.
 42. North D.C., [1990], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
 43. North D.C. [1991], Institutions, "Journal of Economic Perspectives", vol. 5, nr 1, s. 97-112.
 44. Pejovich S., [1998], Economic analysis of institutions and systems, Kluwer.
 45. Riley J., [2001], Silver Signals: Twenty-Five Years of Screening and Signaling, "Journal of Economic Literature", nr 39.
 46. Simon H.A., [1961, 1976], Administrative Behavior, 2 wyd., Macmillan, N. Jork, wyd. pol. Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 47. Stroiński R.T., [2003], Wprowadzenie do analizy ekonomicznej prawa, [w:] Bednarski M., Wilkin J. (red.), Ekonomia dla prawników i nie tylko, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa.
 48. Varian H.R., [1990, 2001], Intermediate Microeconomics. A Modern Approach, W.W. Norton & Company, New York - London, wyd. pol.: tłum. S.R. Domański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 49. Wallis J.J., North D.C., [1986], Measuring the Transaction Sector in the American Economy, 1870-1970, [w:] Engerman, S.L. i Gallman R.E. (eds.), Long-Term Factors in American Economic Growth, Chicago, University of Chicago Press.
 50. Wallis J.J., North D.C., [1988], Should Transaction Costs be Subtracted from Gross National Product?, The Journal of Economic History, vol. XLVIII, nr 3, s. 651-654.
 51. Williamson O.E., [1971], The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations, "American Economic Review", nr 61, s. 112-123.
 52. Williamson O.E., [1975], Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, New York, NY, Free Press.
 53. Williamson O.E., [1985, 1998], The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York, Free Press, wyd. pol. Ekonomiczne instytucje kapitalizmu (tłum. Jerzy Kropiwnicki), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 54. Williamson O.E., [1998, 1999], The Institutions of Governance, "American Economic Review", 88(2), s. 75-79, przedruk pol. [w:] Gospodarka Narodowa Nr 3, "Instytucje kierujące".
 55. Williamson O.E., [2000], The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature", vol. 38.
 56. Ząbkowicz A., [1998], Państwo a źródła niepewności instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 5-6.
 57. Ząbkowicz A., [2003], Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu