BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędki Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA
Using Dual Linear Programs to Research Efficiency of Decision Making Units (DMU) with the Help of the DEA Method
Source
Przegląd Statystyczny, 2005, vol. 52, z. 2, s. 57-72, bibliogr. 13 poz.
Statistical Review
Keyword
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność, Analiza ekonomiczna, Analiza finansowa
Data Envelopment Analysis (DEA), Effectiveness, Economic analysis, Financial analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono programy dualne ze sfery kosztów funkcjonujące w ramach metody DEA. W pierwszej części opracowania wyprowadza się postać ostateczną odpowiednich programów dualnych będących przedmiotem analizy. W kolejnej części dokonano przykładowej interpretacji jednego z programów. W ostatnim punkcie przedstawiono przykład empiryczny zastosowania omawianych programów dualnych oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego.

In this article dual programs concerning of cost sphere are presented. In the first part, final form of the dual programs is derived. In the second part, exemplary interpretation one of the programs is done. In the last part, empirical example of application the dual programs is presented, (based on real data from Polish energy sector).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DEA, 1984, Management Science 30(9), s. 1078-1091.
 2. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, 1984, PWN Warszawa.
 3. Gospodarowicz M., Procedury analizy i oceny banków, 2000, Materiały i Studia NBP.
 4. Grabowski W., Programowanie matematyczne, 1980, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Prędki A., State i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, 2002, Przegląd Statystyczny Vol. 49(3), s. 121-134.
 6. Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, 2003, Przegląd Statystyczny Vol. 50(1), s. 87-100.
 7. Prędki A., Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, 2003, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Osiewalskiego.
 8. Prędki A., Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA, Przegląd Statystyczny (w druku).
 9. Sueyoshi X, Measuring Efficienc.es and Returns to Scale of Nippon Telegraph..., 1997, Management Science 43(6), s. 779-796.
 10. Varian H.R., Microeconomic Analysis, 1992, W.W. Norton & Company, Inc.
 11. Varian H.R., Mikroekonomia, 1997, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Wagner H.M., Badania operacyjne, 1980, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), 2002, Przegląd Statystyczny Vol. 50(2), s. 47-68.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu