BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Katarzyna
Title
Kwantylowa diagnoza sytuacji na rynku pracy w woj. zachodniopomorskim
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 7, s. 40-48, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rynek pracy, Analiza rynku
Labour market, Market analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania kwantyli w diagnozowaniu. Diagnozowanie zdefiniowano jako rozpoznanie wartościujące, czyli ocenę badanego obiektu z punktu widzenia przyjętego kryterium. Badanym obiektem będzie woj. zachodniopomorskie, a kryterium oceny - zmienne charakteryzujące zarówno stronę podażową, jak i popytową rynku pracy. Każda zmienna zostanie scharakteryzowana albo jako stymulanta, albo jako destymulanta, gdyż - jak wynika z rozważań teoretycznych - charakter zmiennej ma wpływ na wybór odpowiedniego kwantyla. Kwantyle wyznaczone dla wybranych zmiennych będą uznane za normy i na podstawie ich wartości zostanie postawiona diagnoza z punktu widzenia danej zmiennej oraz łączna diagnoza z punktu widzenia wszystkich zmiennych. Wybór odpowiedniego kwantyla jako normy uzależniony będzie od liczebności badanej zbiorowości, charakteru zmiennej diagnostycznej oraz stopnia ostrości normy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Batog J. (2001), Dominujący typ rozkładu zmiennych w mikroskali, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 2. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1966), Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa
 3. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał z lat 2000-2003, GUS, Warszawa
 4. Gazińska M., Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (1999), Propozycje wykorzystania prostych metod statystycznych w analizie absencji w przedsiębiorstwie, (w:) Mikroekonometria w teorii i praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Materiały-Konferencje nr 41
 5. Hozer J., Tarczyński W., Gazińska M., Wawrzyniak K., Batog J. (1997), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, GUS, Warszawa
 6. Hozer J. (1993), Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy, PWE, Warszawa
 7. Hozer J. (1994), Skrajnie prawostronnie asymetryczne rozkłady demograficznych i ekonomicznych zmiennych losowych, "Przegląd Statystyczny" nr 4
 8. Hozer J., Zawadzki J. (1990), Zmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych, PWN, Warszawa
 9. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw nr 4/2003 (2004), GUS, Warszawa
 10. Mały Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa
 11. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 12. Popyt na pracę w 2000 roku (2001), GUS, Warszawa
 13. Roczniki statystyczne pracy z lat 2001, 2003, GUS, Warszawa
 14. Roczniki statystyczne województw z lat 2000-2003, GUS, Warszawa
 15. Wawrzyniak K. (1997), Mediana jako norma w procesie diagnozowania, (w:) Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 181, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 4
 16. Wawrzyniak K. (2000), Klasyczne i pozycyjne parametry struktury jako normy w procesie oceny działalności przedsiębiorstwa, (w:) Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 269, "Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 8
 17. Wawrzyniak K. (2003), Struktura gmin województwa zachodniopomorskiego według grup decylowych wskaźnika bezrobocia w latach 1999-2001, (w:) Metody ilościowe w ekonomii. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 365, "Prace Katedry Ekonomctrii i Statystyki" nr 14, Wyd. Naukowe US, Szczecin
 18. Wawrzyniak K. (2004), Struktura bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu