BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klůfa Jindřich
Title
Sampling Inspection Plans from Numerical Point of View
Statystyczne plany odbiorcze z numerycznego punktu widzenia
Source
Badania Operacyjne i Decyzje, 2004, nr 3-4, s. 19-31, bibliogr. 9 poz.
Operations Research and Decisions
Keyword
Metody numeryczne, Statystyczne metody kontroli jakości, Statystyka matematyczna
Numerical methods, Statistical methods for quality control, Mathematical statistics
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy statystycznej kontroli odbiorczej z wykorzystaniem schematów próbkowania dla pozostałości po odrzuceniu wadliwych partii. Rozważane są dwa typy planów odbiorczych AOQL: wedug oceny liczbowej właściwości oraz wedug zadanych charakterystyk (wszystkie elementy próbki są weryfikowane z użyciem właściwości liczbowych, reszta - po odrzuceniu wadliwych partii - według zadanych charakterystyk). Przedstawione plany odbiorcze porównano z odpowiadającymi im planami odbiorczymi Dodge-Romiga według zadanych charakterystyk. Algorytm numeryczny dotyczący przedstawionych planów został dołączony do artykułu (zaimplementowany w programie Mathematica). Analiza właściwości numerycznych zaproponowanych rozwiązań pozwala stwierdzić, że przy tym samym poziomie ochrony konsumenta plany odbiorcze według oceny właściwości liczbowych są bardziej ekonomiczne od planów Dodge-Romiga dotyczących zadanych charakterystyk.

The paper concerns the acceptance sampling plans when the remainder of rejected lots is inspected. Two types of AOQL plans are considered - for inspection by variables and for inspection by variables and attributes (all items from the sample are inspected by variables, the remainder of rejected lots is inspected by attributes). These plans are compared with the corresponding Dodge-Romig AOQL plans for inspection by attributes. An algorithm allowing the calculation of these plans (with the use of software Mathematica) was presented. From the results of numerical investigations it follows that under the same protection of consumer the AOQL plans for inspection by variables are in many situations more economical than the corresponding Dodge-Romig attribute sampling plans.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. COWDEN D. J., Statistical Methods of Quality Control, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1957.
  2. DODGE H. F., ROMIG H. G., Sampling Inspection Tables, John Wiley, New York 1959.
  3. JOHNSON N. L., WELCH B. L., Applications of the non-central t-distribution, Biometrika, 1940, 31, 362-389.
  4. KLUFA J., Acceptance sampling by variables when the remainder of rejected lots is inspected, Statistical Papers, 1994, 35, 337-349.
  5. KLUFA J., Dodge-Romig AOQL single sampling plans for inspection by variables. Statistical Papers, 1997,38,111-119.
  6. KLUFA J., Tables of sampling inspection plans by variables, Ekopress, Prague 2000.
  7. KLUFA J., PETRASKOVA V., Sampling Acceptance Plans for Practical Purposes, Operations Research and Decision 3-4, 2002, 85-92.
  8. LIKES J., KLUFA J., JAROSOWA E., Statistical Methods in Reliability and Quality Control, University of Economics, Prague 1991.
  9. WOLFRAM S., Mathematica, Addison-Wesley, 1991.
Cited by
Show
ISSN
1230-1868
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu