BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sułkowski Łukasz
Title
Zarządzanie marketingowe w świetle idei postmodernistycznych
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 5, s. 35-39
Keyword
Zarządzanie marketingowe, Ideologia, Marketing społeczny
Marketing management, Ideology, Social marketing
Note
summ.
Abstract
Autor proponuje przyjrzeć się podstawowym założeniom rodzącego się nurtu marketingu postmodernistycznego. Podejście postmodernistyczne zaczęło rozpowszechniać się w marketingu na przełomie lat 80. i 90. pod wpływem idei społeczeństwa sieciowego i konsumeryzmu. Mimo programowej wieloznaczności tego nurtu wyróżnić można kilka cech postmodernizmu, które zostaną odniesione do marketingu, jak choćby: relatywizm epistemologiczny i kulturowy, posttayloryzm i postfordyzm, hiperrzeczywistość, subiektywizm i partykularyzm, konsumeryzm.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BAUDRILLARD J., For a Critique of the Political Economy of the Sign, MO: Telos, St. Louis 1981.
 2. BAUDRILLARD J., Symulacra and Simulation, University of Michigan Press, Ann Arbor 1994.
 3. BAUMAN Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 1998, s. 95-101.
 4. BELL D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998.
 5. BOURDIEU P., Espace social et pouvoir symbolique, [w:] "Choses dites", Minuit, Paris 1987.
 6. BOURDIEU P., WAQUANT L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 7. BROWN S., Postmodern Marketing, "European Journal of Marketing", nr 27 (4), 1993, s. 19-34.
 8. COSSETTE P., L'organisation. Une perspective cogniti-viste, Les Presses de l'Universite Laval, Canada 2004.
 9. DERRIDA J., red. KAMUF P., A Derrida Reader: Between the Blinds, N.Y. Columbia University Press, New York 1991.
 10. ENGHOLM P., The Controversy Between Modernist and Postmodernist Views of Management Science: Is a Synergy Possible?, Internet, Monash University, May 2001.
 11. FIRAT A., FUAT A., SHULTZ C.J., From Segmentation to Fragmentation: Markets and Market Strategy in the Postmodern Era, "European Journal of Marketing", nr 31 (3/4), 1997, s. 183-207;
 12. FIRAT A., FUAT A., VENKA-TESH A., Postmodernity: The Age of Marketing, "International Journal of Research in Marketing" 1993, nr 10, s. 227-249.
 13. FOUCAULT M., Power Knowledge Selected Interviews & Other Writings, Random House, New York 2000.
 14. Habermas, Rorty, Kołakowski: Stan filozofii współczesnej, oprac. J. NIZNIK, IFiS PAN, Warszawa 1999.
 15. HALL S., Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage, London 1997.
 16. HOFFMAN D.L., The Revolution Will Not Be Televised:Introduction to the Special Issue on Marketing Science and the Internet, "Marketing Science", 19 (1), 2000, s. 1-3.
 17. HOLBROOK, MORRIS B., The Three Faces of Elitism: Postmodernism, Political Correctness, and Popular Culture, "Journal of Macromarketing", nr 15 (Fall), 1995, s. 128-63.
 18. JESSOP B., Thatcherism and Flexibility: The White Heat of a Post-Fordist Revolution, [w:] The Politics of Flexibility, red. B. JESSUP, H. KASTENDIEK, K. NIELSEN, O. PEDERSEN, UK: Edward Elgar, Aldershot, 1991, s. 82-105.
 19. KLEIN N., No Logo, Świat Literacki, Izabelin 2004, s. 21-80.
 20. KOTLER P., JATUSRIPITAK S., MAESINCEE S., Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Wyd. PSB, Kraków 1999.
 21. KRUPSKI R., Archetypy organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Opór wobec zmian. Szansa czy zagrożenie? red. J. SKALIK, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2000.
 22. LYOTARD J.F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Fundacja Altheia, Warszawa 1997.
 23. MORGAN G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 24. OGLIVY J., The Postmodern Business, "Marketing and Research Today", nr 18 (1), 1990, s. 4-20.
 25. PEARSON G., Why Not Teach Some Marketing Theory?, "International Journal of Management and Decision Making (IJMDM)", vol. 3, nr 1, 2002.
 26. PEPPERS D., ROGERS M., The One-To-One Future, Judy Piatkus Publishers, 1993.
 27. PERECHUDA K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 28. RANCHHOD A., GURAU C., HACKNEY R., The Challenge of Cyber-marketing Planning and Implementation by, "International Journal of Information Technology and Management (IJITM)", vol. 3, nr 2/3/4, 2004.
 29. RORTY R., Filozofia a zwierciadło natury, Aletheia, Warszawa 1985.
 30. SUŁKOWSKI Ł., Neopozytywistyczna mitologia w nauce o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (115), 2004.
 31. TOFFLER A., Szok przyszłości, Zysk, Poznań 1998.
 32. TOFFLER A., Zmiana władzy, Zysk, Poznań 2003.
 33. USUNIER J.C., Marketing Across Cultures, Pearson Education Limited, Third edition, Edinburgh Gate 2000.
 34. VENKATESH A., Postmodernism Perspectives for Macromarketing: An Inquiry into the Global Information and Sign Economy, "Journal of Macromarketing", vol. 19, nr 12, grudzień 1999.
 35. WITTGENSTEIN L., Tractatus logico-philosophicus, teza 5.6, PWN, Warszawa, 2002, s. 64.
 36. WRÓBEL S., Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2002, rozdz. 3-6.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu