BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Makaruk Piotr
Title
Sekurytyzacja aktywów jako alternatywny sposób finansowania przedsiębiorstw
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 49-53
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Finansowanie przedsiębiorstwa, Aktywa
Asset securitisation, Financing enterprises, Assets
Abstract
Artykuł przedstawia koncepcję sekurytyzacji aktywów jako nowatorskiego systemu finansowania przedsięwzięć rozwojowych w przedsiębiorstwie. Autor koncentruje swoją uwagę na definicji sekurytyzacji aktywów, aktywach poddawanych sekurytyzacji, głównych etapach w procesie przygotowywania transakcji sekurytyzacyjnych, a także na przedstawieniu zalet i wad tej koncepcji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. DRUCKER, Zarządzanie organizacją pozarządową. Teoria i praktyka, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1995, s. 12; F. KRAWIEC, Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003, s. 8-12.
  2. F. J. FABOZZI, M. CHOUDRY, The Handbook of European Structured Financial Products, Wiley 2004, s. 3.
  3. R. JAGIEŁŁO, Sekurytyzacja aktywów jako forma finansowania przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", Zeszyt 16, 2000, s. 114.
  4. S. KETKAR, D. RATHA., Securitization of Future Flow Receivables: A Useful Tool for Developing Countries, "Finance & Development", vol. 38, nr 1, 2001.
  5. M. KÖRZAK, Sekurytyzacja - regulacje w polskim systemie prawnym, "Rynek Terminowy" 2004, nr 25 (3), s. 11&-120.
  6. K. POZNAŃSKA, Finansowanie projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach polskich i wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] A. SOSNOWSKA i inni, Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach UE i w Polsce. Poradnik Przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003, s. 83.
  7. I. STYN, Korzyści z sekurytyzacji pozabilansowej, "Rynek Terminowy" 2001, nr 14 (4), s. 12-14.
  8. J. ZOMBIRT, Czy stosować sekurytyzację?, "Rynek Terminowy" 2001, nr 14 (4), s. 15-16.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu