BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Manikowski Arkadiusz
Title
Wspomaganie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiebiorstwie
Source
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 52-58, bibliogr. 15 pozycji
Keyword
Towarzystwa ubezpieczeniowe, Modele matematyczne, Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Insurance company, Mathematical models, Risk analysis, Risk management
Abstract
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania matematyki aktuarialnej w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Szczegółowo omówiono model Cramera-Lundberga, na przykładzie którego pokazano nie tylko ocenę prawdopodobieństwa ruiny, ale również jak analiza kontraktów reasekuracyjnych realizowana w towarzystwach ubezpieczeniowych pozwala na analizę kontraktów ubezpieczeniowych zawieranych przez przedsiębiorstwa. Omówiono także możliwości, jakie dają bardziej złożone modele aktuarialne do jakich należy zaliczyć przedziałami deterministyczne procesy Markowa oraz skokowe procesy dyfuzyjne.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [1 ] Alternative risk transfer (ART.) for corporations: a passing fashion or risk management for the 21st century? Swiss Re, Sigma nr 2, 1999.
 2. Brach D.: Rynek alternatywnego finansowania ryzyka [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (52-58).
 3. Czernik T.: Prawdopodobieństwo uogólnionej ruiny [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (409-413).
 4. Jakóbczak J.: Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (76-84).
 5. Janta R.: Pewne uogólnienie klasycznego podejścia do problemu ruiny ubezpieczyciela [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (185-190).
 6. Manikowski A.: Modele wyznaczania charakterystyk systemów wieloprocesorowych modelowanych procesami przedziałami liniowymi. Rozprawa doktorska, WAT, Warszawa 1994.
 7. Manikowski A.: Modele aktuarialne a wspomaganie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, [w:] Zarzecki D.(red.): Zarządzanie Finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 8. Michna Z.: Modele graniczne w teorii ryzyka ubezpieczeniowego. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 9. Roiski T., Shmidli H., Schmidt V., Teugels J.: Stochastic Processes for Insurance and Finance. John Wiley & Sons 2001.
 10. Ronka-Chmielowiec W.: Ryzyko w ubezpieczeniach - metody oceny. Wyd. Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 11. Ronka-Chmielowiec W. (red.): Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. PWE, Warszawa 2002.
 12. Ronka-Chmielowiec W.: Proces ryzyka w działalności ubezpieczeniowej a teoria ruiny - uwagi [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 991, Wrocław 2003, (559-568).
 13. . Ronka-Chmielowiec W.: Wybrane problemy modelowania ryzyka ubezpieczeniowego [w:] Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W.: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 990, Wrocław 2003, (50-65).
 14. Stroiński E., Stroiński K.: Znaczenie reasekuracji dla nowo powstających zakładów ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe", 1990, maj, (3-13),
 15. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1508-972X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu