BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Małgorzata
Title
Dochody rolniczych gospodarstw domowych w Polsce
Source
Polityka Społeczna, 2005, nr 8, s. 9-15
Keyword
Dochody ludności, Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna, Poziom życia, Poziom płac, Wieś
People's income, Households, Arable farm, Agricultural production, Living standard, Wage level, Village
Abstract
Głównym celem artykułu jest ocena sytuacji dochodowej ludności związanej z użytkowaniem gospodarstwa rolnego w aspekcie długookresowych zmian dynamiki i struktury dochodów. Analizę przeprowadzono na poziomie makroekonomicznych rachunków narodowych GUS w układzie podsektora gospodarstw domowych, a za podstawowy miernik dochodów przyjęto dochód do dyspozycji brutto.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Adamowski, Dochody ludności rolniczej w Polsce w latach 1986-1996, w: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich i jego tendencje w gospodarce rynkowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. A.P. Wiatraka, SGGW, Warszawa 1998, s. 34.
 2. Z. Adamowski, Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1989-1995 w świetle danych makroekonomicznych GUS, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1996, nr 4-5, s. 3-11.
 3. Cz. Bywalec, Poziom życia społeczeństwa polskiego na tle procesów transformacji gospodarczej (1989-1993), w: Procesy transformacji gospodarczej w Polsce, PBZ, z. 15, INE PAN, Warszawa 1995, s. 12.
 4. Cz. Bywalec, Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej, AE Kraków 1998, s. 9-15.
 5. Cz. Bywalec, Transformacja gospodarcza a poziom życia społeczeństwa polskiego (1989-93), "Ekonomista" 1995, nr 4, s. 684.
 6. Cz. Bywalec, Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, AE Kraków 1999, s. 8.
 7. Cz. Bywalec, Transformacja w portfelach, "Życie Gospodarcze" 1993, nr 2.
 8. L. Deniszczuk, I. Żukowska, Sytuacja materialna gospodarstw domowych w okresie wprowadzania programu stabilizacyjnego gospodarki, "Ekonomista" 1992, nr 4.
 9. Program Gospodarczy. Główne założenia i kierunki, Warszawa 1998.
 10. Rocznik Statystyczny 2004, GUS, Warszawa, s. 685.
 11. I. Timofiejuk, Wynagrodzenia w tzw. budżetówce, "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 2.
 12. J.S. Zegar, Dochody rolnicze, w: Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 1998 r., IERiGŻ, Warszawa 1999, s. 40-52.
 13. L. Zienkowski, Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-96. (Próba syntezy), ZBS-E GUS PAN, zeszyt nr 254, Warszawa 1998, s. 33.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu