BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodak Andrzej
Title
Ocena zmienności cech statystycznych w modelu taksonomicznym
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 9, s. 5-18, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Analiza statystyczna, Analiza taksonomiczna, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Przestrzenna analiza porównawcza, Warunki życia ludności
Statistical analysis, Taxonomic analysis, Modeling of time-space, Comparative spatial analysis, People's living conditions
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule poruszono problem oceny zmienności cech pozostający zdaniem autora na uboczu zainteresowań statystyków. Przedstawiono wskaźniki zmienności cechy jednostkowej oraz zmienności cech w wielowymiarowym modelu przestrzenno-czasowym. Zwrócono uwagę na zastosowanie tzw. mediany Webera jako miernika zmienności wielostronnej. W celu praktycznego opisania wad i zalet rozpatrywanych metod oceny zróżnicowania cech statystycznych przeanalizowano odpowiednie właściwości poszczególnych komponentów modelu opisującego warunki kształtowania się sytuacji bytowej ludności w polskich województwach w latach 1998-2003.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Grabińska E. (2004), Zróżnicowanie ruchu turystycznego, "Wiadomości Statystyczne" nr 10
 2. Hellwig Z. (1968), Zastosowania metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4
 3. Lira J., Wagner W., Wysocki F. (2002), Mediana w zagadnieniach porządkowania obiektów wielocechowych, (w:) J. Paradysz (red.), Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu, Intcrnctowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań
 4. Lusznicwicz A. (l 970), Statystyka ogólna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 5. Malina A., Zeliaś A, (1998), On Building Taxonometric Measures on Living Conditions, "Statistics in Transition" vol. 3, nr 3
 6. Młodak A. (2002a), Gry kooperacyjne w analizie taksonomicznej na przykładzie rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 3
 7. Miodak A. (2002b), Taksonomiczne mierniki przestrzennego zróżnicowania rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne" nr 4
 8. Młodak A. (2004), Graficzna prezentacja zróżnicowania obiektów o wielu cechach, "Wiadomości Statystyc/-nc" nr 6
 9. Słaby T. (2003), Ekonomiczne wykluczenie społeczne w Polsce - konieczność reorientacji badań, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 36, SGH, Warszawa
 10. Śmiłowska T, (1997), Statystyczna analiza poziomu życia ludności Polski w ujęciu przestrzennym. Studia i Praec, Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Zeszyt 247, Warszawa
 11. Weber A. (1909, reprint 1971), Theory of location of industries, translated with an introduction and notes by Carl J. Friedrich, Ed. by Rüssel & Rüssel, New York 1971
 12. Zając K. (1994), Zarys metod statystycznych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu