BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janicka Małgorzata
Title
Polski rynek kapitałowy - powstanie, rozwój i perspektywy w strukturach jednolitego rynku finansowego Unii Europejskiej
Source
Ekonomista, 2005, nr 5, s. 673-689, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Rynek kapitałowy, Rynki finansowe, Strategia rozwoju, Proces dostosowania
Capital market, Financial markets, Development strategy, Adjustment process
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zamieszczono krótki rys historyczny polskiego rynku kapitałowego. Przedstawiono proces dostosowania regulacji prawnych do wymagań Unii Europejskiej. Omówiono dotychczasowe programy rozwoju polskiego rynku kapitałowego oraz strategię rozwoju "Agenda Warsaw City 2010".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dąbrowski J.M., Blaski i cienie polskiej prywatyzacji. Bilans czterech lat, "Przegląd Organizacji" 1994, nr 6.
 2. Dzierżanowski M., Rynek kapitałowy i nadzór korporacyjny, w: Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych, część IV, red. M. Dzierżanowski, P. Jaworski, Z. Kostkiewicz i in., "Biała Księga 2003", Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk-Warszawa 2003.
 3. Dzierżanowski M., Integracja europejskiego rynku kapitałowego, w: Liberalizacja i integracja tynku usług finansowych w Unii Europejskiej, red. L. Pawtowicz, M. Iwanicz-Drozdowska, B. Lepczyński i in., "Niebieskie Księgi 2003", nr 5, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk 2003.
 4. Dzierżanowski M. i in., Polski rynek kapitałowy 2010. Między potrzebami gospodarki a wyzwaniami integracji - materiał do dyskusji, IbnGR, Gdańsk 2004.
 5. Financial Services: Implementing the Framework for Financial Markets: Action Plan, Communication of the Commission, COM(1999)232, 11 maja 1999.
 6. Financial Services. Turning the Corner, European Commission, Brussels, 2 czerwca 2004, Annex, Progress on the Financial Services Action Plan.
 7. Janicka M., "Quo vadis CTO?", "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr 1.
 8. Kapitał i... jeszcze raz kapitał - rozmowa Przewodniczącego KPW J. Sochy z P. Orkiszem, "Penetrator. Wiadomości Gospodarcze" 1997, nr 8.
 9. Kreujemy wartość dodaną Warszawy - rozmowa GB z W. Rozłuckim, "Gazeta Bankowa" z 26 stycznia 2004.
 10. Perspektywy rozwoju otwartych funduszy emerytalnych na rynku finansowym do roku 2010, Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Departament Analiz, Komunikacji Społecznej i Informacji, Warszawa 2003.
 11. Pietrzak E., Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego. Okres 1989, 1991, IbnGR, Gdańsk 1992, zeszyt 20.
 12. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Dz.U. 1991 r., nr 35, póz. 155, Dz.U. 1998, nr 107, póz. 669, Dz.U. 2000, nr 122, póz. 1315.
 13. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Komentarz, red. L. Sobolewski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 14. "Problemy i wyzwania polskiego rynku kapitałowego przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej , KPWiG, Warszawa 2003.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 1995 r. w sprawie form regulowanego pozagiełdowego wtórnego publicznego obrotu papierami wartościowymi, Dz.U. 1995, nr 81, poz. 407.
 16. Rządowy program prywatyzacji polskiej gospodarki na rok 1991", Warszawa, 5 grudnia 1990.
 17. Socha J., Rynek papierów wartościowych w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 2003.
 18. Stan przygotowań polskiego rynku kapitałowego do integracji z Unią Europejską", KPWiG, Warszawa, październik 2003.
 19. Strategia rozwoju rynku kapitałowego, "Agenda Warsaw City 2010", Ministerstwo Finansów, Warszawa, kwiecień 2004.
 20. Ustawa o funduszach inwestycyjnych, Dz.U. 2000, nr 114, poz. 1192; Dz.U. 2004, nr 146, poz. 1546.
 21. Ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. 1990, nr 51, poz. 298.
 22. Ustawa z 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. 2004, nr 64, poz. 594.
 23. Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2003, nr 170, poz. 1651.
 24. Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, Komisja Papierów Wartościowych, Warszawa wrzesień 1992.
 25. Zarys strategii rozwoju rynku kapitałowego przyjęty przez Radę Ministrów 26 marca 2002 r., www.mf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu