BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Janusz
Title
Zasoby innowacyjności przedsiębiorstwa
Innovative and competitive potential of the enterprise
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 11, s. 62-70, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Kapitał rzeczowy, Kapitał przedsiębiorstwa, Partycypacja pracowników w zarządzaniu
Enterprise innovation, Enterprise competitiveness, Intellectual capital, Real capital, Business capital, Personnel participation in management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Treścią artykułu jest analiza potencjału zasobowego przedsiębiorstwa. W ramach trzech obszarów kapitału (intelektualnego, rzeczowego, finansowego) wyodrębniono 12 pól tematycznych. Pola te poddano pogłębionej identyfikacji w aspekcie związków przyczynowo-skutkowych i sił oddziaływania na kształtowanie się głównych czynników innowacyjności i konkurencyjności.

The article presents an analysis of the business' resources. Within three types of engaged capital: the intellectual, tangible and financial one 12 subject sets have been distinguished. These sets have been analysed as far as reason-effect relations and forces influencing main innovative and competitive factors are concerned.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [I] Błaszczyk B., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach Europy Zachodniej, PWE, Warszawa 1988.
 2. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 3. Edvinson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 4. Garbarski L., Rutkowski L, Wrzosek W., Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 6. Haus B,, Przedsiębiorstwo a partycypacja pracownicza, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 7. Janasz W., Podstawy ekonomiki przemysłu, PWN, Warszawa 1997.
 8. Kozaszewski P., Partycypacja pracownicza a kształtowanie się struktur władzy i kontroli w spółkach, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 9. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1995.
 10. Mendel T., Argumenty przemawiające za partycypacją pracowniczą, [w:] Partycypacja pracownicza, red. S. Rudolf, UL, Łódź 2001.
 11. [II] Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 12. Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 13. Quinn J.B., Your Company's Most Valuable Asset: Intellectual Capital, Fortune, October 1994.
 14. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Strategor. Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 16. Zimniewicz K., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu