BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztaudynger J. Jacek
Title
Funkcja importu w badaniu integracji gospodarki
Import function in integration economy surveying
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 13-21, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza, Modele makroekonomiczne, Ekonometria, Statystyka gospodarcza, Strefy wolnego handlu
Economic integration, Macroeconomic models, Econometrics, Economic statistics, Free trade area
Note
summ., rez.
Abstract
Przystąpienie kraju do strefy wolnego handlu, do unii celnej, a następnie do ugrupowania np. do Unii Europejskiej, wiąże się z redukcją ceł, ograniczeń ilościowych i innych w handlu, co powoduje wystąpienie w wymianie międzynarodowej dwóch efektów: kreacji i przesunięcia. W artykule zajęto się efektem kreacji handlu, polegającym m.in. na rozszerzeniu wymiany handlowej - eksportu i importu. Efekt ten dotyczy jednak nie tylko wzrostu całkowitego eksportu i importu, ale również ich wzrostu relatywnego. W artykule przeprowadzono analizę relacji importu do produktu krajowego brutto. Do analizy tej relacji, charakteryzującej otwartość gospodarki, wykorzystano funkcję popytu na import. Sformułowano hipotezę, iż efektem integracji jest trwały wzrost dochodowej elastyczności w funkcji popytu. Podano zmodyfikowaną funkcję popytu na import. Analizę oparto na próbach 1956-2003 dla znaczących partnerów handlowych Polski: Niemiec, Francji i Włoch.

Accessing the country to the free trade association, customs union and then being a member of the group of countries e.g. the European Union is connected with reduction of duties and Ńuantity reductions in trade which stimulate additional demand, reduce prices and increase of scale of economic processes. It is so-called effect of trade creation is also connected with enlargement of trade - exports and imports. It is supposed that effect of trade creation is based not only on increase of total exports and imports, but also on relative increase of exports and imports. The authors of article analyse relation of imports to the Gross Domestic Product. To analyse this relation, characterising open access economy, a function of demand on imports is used. The authors propos e a classic function of demand with function that income elasticity of imports increase logistically with an increase of level of economy integration. The analysis is conducted on the base of sample 1956-2003 for France, Germany and Italy. Modification of imports function with using a logistic function improves rigour of estimation for France and Germany and insignificantly aggravates for Italy (in comparison with classic function).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ethier W. J. (1988), Modern International trade, W. W. Norton & Company, New York, London
 2. Maciejewski W. (1980), Ekonometria stosowana, analiza porównawcza, P WE, Warszawa
 3. Maciejewski W. (1981), Ekonometryczne modele wymiany międzynarodowej, PWN, Warszawa
 4. Marszałek A. (2000), Integracja Europejska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 5. Marquez J., Ericsson N. R. (1993), Evaluating Forecasts of the U.S. Trade Balance, (w:) Evaluating Policy
 6. Regimes. New Research in Ernpirical Macroeconomics, R. Brayant, P. Hoopcr, L. C. Mann (red.), The Brookings Institution, Washington
 7. Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk Sztaudynger J. J. (1996), Modele ekonometryczne o zmiennych parametrach niezwiązanych z czasem, "Wiadomości Statystyczne" nr 5
 8. Sztaudynger J. J. (1997), Ekonometryczne modelowanie produkcji, wymiany zagranicznej i zadłużenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 9. Sztaudynger J. J. (2003), Modyfikacje funkcji produkcji i wydajności pracy z zastosowaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 10. Welfe W. (1992), Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa
 11. Welfe W., Welfe A. (1996), Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa
 12. Wysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów Europy Środkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 13. Wysokińska Z., Witkowska J. (1999), Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu