BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Paweł
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie
Direct foreign investment in Poland and in the world
Source
Wiadomości Statystyczne, 2005, nr 12, s. 77-90
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Statystyka, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Foreign investment, Statistics, Foreign capital in enterprises
Note
summ., rez.
Country
Polska, Europa Środkowa, Europa Wschodnia
Poland, Central Europe, Eastern Europe
Abstract
W artykule przedstawiono kształtowanie się kierunku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce w ostatnich dziewięciu latach. Pierwsze przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego powstawały w Polsce w połowie lat siedemdziesiątych, ale szczególnie duże zainteresowanie Polską ze strony inwestorów obcych odnotowano w drugiej połowie lat 90, kiedy efekty transformacji systemowej zaczęły być rzeczywiście widoczne. W tym okresie zostały także skonkretyzowane perspektywy przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. W latach 1996-2000 wielkość napływającego kapitału obcego systematycznie wzrastała, natomiast kolejne lata przyniosły jednak załamanie trendu wzrostowego. W artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące BIZ na świecie, w Środkowej i Wschodniej Europie oraz w Polsce.

The article presents a shaping of direct foreign investment (DPI) in Poland in the period of last nine year on the background of changes in capital transfers in the world economy. The first enterprises with share of foreign capital were created in Poland in mid 70-ies, but on large scale foreign investors were interested in Poland in the second mid 90-ies when effects of system transformation appeared visibly. In the period preceding accession of Poland into the European Union -perspective of integration as a ride stimulates new DFI in a country - a scale of foreign investment in Poland was decreasing and barely in 2004, when the membership of Poland in the European Union was a fact, was a renewed increase of DFI noted. Decreasing of capital affluence was a consequence of some conditions, including: slowing down privatisation, entering the Polish economy in the phase of recession and constantly not good investment climate. Thesis, taken in this article, -were illustrated by statistical material presenting changes in the framework of scale and structure of DFI in the world, in the Central and Eastern Europe countries, and in Poland.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Biuletyn Statystyczny" nr 5, GUS, 2005.
  2. J. Cukrowski, M. Jakubiak, Znaczenie inwestycji zagranicznych i poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, Centrum Analiz Spolcczno-Ekonomicznych (CASE). Warszawa 2004.
  3. Dane UNCTAD na stronic: www.unctad.org.
  4. B. Durka, J. Chojna, Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagraniczne u1 Polsce w latach 2003-2004, (w:) Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 2002-2003. Raport roczny, IKiCHZ, Warszawa 2003.
  5. Foreign Direct Investment Confidence Index. A.T. Kearney Inc. Vol. 6, September 2003 oraz Vol. 7, October 2004 na stronie: www.atkcarncy.com.
  6. Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006, MSP, Warszawa, listopad 2003 r. na stronic: www.msp.gov.pl.
  7. Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce. Program promocji gospodarczej Polski do roku 2005, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2003.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu