BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Czesław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Dynamika i makroproporcje konsumpcji społeczeństwa polskiego po 1989 r.
Source
Ekonomista, 2006, nr 6, s. 771-789, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Struktura konsumpcji, Poziom życia, Konsumpcja dóbr materialnych, Konsumpcja usług, Gospodarstwa domowe, Zmiany strukturalne
Systemic transformation, Structure of consumption, Living standard, Consumption of material goods, Services consumption, Households, Structural changes
Abstract
Przeprowadzona analiza wykazuje, że w okresie 1990-2003 nastąpiły znaczące zmiany w poziomie, strukturze i społecznym rozkładzie konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Główną ich przyczyną były zachodzące w sferze gospodarki procesy transformacyjne, wynikające z zapoczątkowanych w 1989 r. zmian ustroju politycznego i gospodarczego. Zmiany poziomu i struktury konsumpcji wskazują, że transformacja ustrojowa przyniosła -per saldo - znaczące korzyści społeczne, aczkolwiek nie wszystkie jej efekty już się ujawniły. Wyrazem korzystnych zmian społecznych po 1989 r. jest przede wszystkim wzrost poziomu konsumpcji w większości polskich gospodarstw domowych i poprawa jej jakości, co wyraża się wzrostem wyposażenia w trwałe dobra konsumpcyjne oraz podwyższeniem ich standardu techniczno-użytkowego, a także zmianami struktury wydatków. Zmiany strukturalne polegają przede wszystkim na wyraźnym obniżeniu się odsetka wydatków żywieniowo-odzieżowych na rzecz wydatków na dobra przemysłowe (tzw. industrializacja konsumpcji) oraz -szczególnie po 2000 r. - wydatków na usługi (tzw. serwicyzacja konsumpcji). Taka ewolucja poziomu i struktury wydatków sprawia, że polski model konsumpcji unowocześnia się i ewoluuje w kierunku modelu spożycia społeczeństw wysoko rozwiniętych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Badania koniunktury - koniunktura konsumencka. Tendencje zmian październik 2003 - styczeń 2004, GUS, Warszawa 2004.
 2. Budżety gospodarstw domowych w 1993 roku; 1996, GUS, Warszawa 1994, 1997.
 3. Bywalec Cz., Transformacja gospodarcza a zróżnicowanie poziomu życia społeczeństwa polskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 4. Bywalec Cz., Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 5. Gutkowska K., Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 6. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 7. Kowalik T., Społeczne aspekty transformacji a rola państwa, "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 9.
 8. Roczniki Statystyczne 1996; 1997; 1998, GUS, Warszawa 1996-1998.
 9. Roczniki Statystyczne RP 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004, GUS, Warszawa 1999-2004.
 10. Skórska A., Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004.
 11. Szopa B., Zmiany dochodów w Polsce na tle uwarunkowań systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu