BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulmicka Małgorzata
Title
Realizacja Strategii Lizbońskiej
Source
Sprawy Międzynarodowe, 2005, nr 3, s. 7-28
Keyword
Strategia lizbońska, Rozwój zrównoważony, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Globalizacja, Zatrudnienie, Reformy gospodarcze, Innowacyjność gospodarki, Ochrona środowiska
Lisbon Strategy, Sustainable development, Knowledge-based economy, Globalization, Employment, Economic reforms, Innovation economy, Environmental protection
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Strategia Lizbońska, zarówno ze względu na obszerny zakres tematyczny, jak i długi przedział czasowy, jest obecnie najważniejszym strategicznym programem społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Obejmuje nie tylko ekonomiczny, ale także połeczny i środowiskowy wymiar procesu rozwoju UE w okresie 10 lat (lata 2000-2010). Jej celem jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjny obszar gospodarczy świata z zachowaniem europejskich wartości społecznych i poszanowaniem środowiska. Po pięciu latach od sformułowania Strategii, jej rezultaty oceniane są jako niezadowalające. Mimo krytyki, zgodzono siŠ jednak, że w obliczu pogłębiającej się luki w poziomie rozwoju między Europą a USA, nasilającej się presji konkurencji ze strony gospodarek azjatyckich oraz utrzymującego się niskiego przyrostu naturalnego i postępującego starzenia się społeczeństw europejskich, realizacja Strategii Lizbońskiej jest obecnie sprawą bardziej pilną i potrzebną niż w momencie jej ogłoszenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cele Strategii Lizbońskiej i ich realizacja. RCSS, Warszawa 2004.
  2. Commission Staff Working Document in Support or the Report from the Commission to the Spring European Council on the Lisbon Strategy of Economic, Social and Environmental Renewal. Brussels 2005.
  3. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. Warszawa 2003.
  4. M. Sulmicka, Priorytety polityki gospodarczej Unii Europejskiej w świetle Strategii Lizbońskiej. [w:] Problemy ekonomii i polityki rozwoju, Warszawa 2004
  5. Zmniejszanie różnic w poziomie rozwoju Polski wobec Unii Europejskiej. Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0038-853X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu