BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikora Danuta, Kulczycki Adrian
Title
Ocena efektywności finansowej oddziałów banku
Evaluation of bank's branches finance efficiency
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 4, s. 10-20, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Efektywność banków, Pomiar efektywności, Modele stochastyczne, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Metody ekonometryczne
Banks' efficiency, Efficiency measurement, Stochastic models, Data Envelopment Analysis (DEA), Econometric methodology
Note
summ., rez.
Abstract
Artykuł podejmuje kwestię możliwości alternatywnego zastosowania statystycznych metod w ocenie efektywności finansowej oddziałów banku detalicznego. Zgodność otrzymanych wyników, przy użyciu różnych metod, została zbadana na przykładzie 38 oddziałów jednego z największych banków detalicznych działających w Polsce. Zaproponowane podejście opiera się na definicji efektywności Pareto-Koopmansa i podejściu pośrednika do analizy działalności placówki bankowej. Do oceny efektywności zastosowano najczęściej spotykane metody parametryczne (COLS, OLS, SF) oraz nieparametryczne (DEA, FDH, Indeks). Zgodność otrzymanych wyników została przeanalizowana zarówno według punktowych ocen efektywności, jak również rankingów oddziałów. W obu przypadkach zależność pomiędzy wynikami uzyskanymi przy użyciu różnych metod jest istotna statystycznie, jakkolwiek zastosowane metody w różny sposób oceniają średnią efektywność i przyporządkowują inne przedziały ocen efektywności badanym oddziałom. (abstrakt oryginalny)

The article presents a discussion on the possibility of alternative implementation of various frontier methods in the assessment of the financial efficiency of bank branches. The reliability of calculated results was tested on the basis of the information concerning 38 branches of one of the largest retail banks operating in Poland. The approach is based on Pareto-Koopman's definition of efficiency and intermediation approach. The list of tested methods includes parametric techniques such as COLS, OLS. SF as well as non-parametric methods (i.e. DEA, FDH, Index). The correlation between the results given by various methods was tested on the basis of the efficiency scores as well as the ranks. In both cases the correlation is statistically significant, however various methods tend to overestimate or underestimate the average efficiency and efficiency scores range. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Athanassopoulos A.D. (1997), Service Quality and Operating Efficiency Synergies for Management Control in the Provision of Financial Services, European Journal of Operational Research
 2. Berger A.N., Leusner J., Mingo J. (1996), The Efficiency of Bank Branches, working paper. Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D. C, USA
 3. Berger A., Humprey D. (2004), Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research, European Journal of Operational Research
 4. Berger A., Mester L. (1997), Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions, Journal of Banking and Finance
 5. Bonin J., Hasan I., Wachtel P. (2004), Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries, Dubrovnik, Economic Conference
 6. Calem P., Nakamura L. (1998), Branch Banking and the Geography of Bank Pricing, The Review of Economics and Statistics, nr 80
 7. Capiga M. (2003), Ocena działalności placówki operacyjnej banku; Dylematy metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 8. Casu B., Girardone C. (2004), Bank Competition, Concentration and Efficiency in the Single European Market, working paper
 9. Charnes A., Cooper W., Golany B., Seiford L., Stutz J. (1985), Foundations of Data Envelopment Analysis, Pareto-Koopmans Efficient Empirical Production Functions, Journal of Econometrics, nr 30
 10. Churchill G. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa
 11. Ferrier G., Grosskopf S., Hayes K., Yaisawamg S. (1993), Economies of Diversification in the Banking Industry: A Frontier Approach, Journal of Monetary Economics, nr 31
 12. Fitzpatrick T., McQuinn K. (2005). Cost Efficiency in UK and Irish Credit Institutions, The Economic and Social Review Vol. 36, nr 1
 13. Guzman M. (2000), Bank Structure, Capital Accumulation and Growth: A Simple Microeconomics Model -Economic Theory, nr 16
 14. Kopczewski T. (1999), Racjonalność zachowań banków komercyjnych w Polsce w latach 1994-1997, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 15. Kuussaari H., Vesala J. (1995), The Efficiency of Finnish Banks in Producing Payment and Account Transactions, working paper Bank of Finland
 16. Lovell C.A.K., Pastor J. (1997), Target Setting: An Application to a Bank Branch Network, European Journal of Operational Research
 17. McAllister P. H., McManus D.A. (1993), Resolving the Scale Efficiency Puzzle in Banking, Journal of Banking and Finance, nr 17
 18. Mitchell K., Onvural N. M. (1996), Economies of Scale and Scope at Large Commercial Banks: Evidence from the Fourier Flexible Functional Form, Journal of Money, Credit, and Banking, nr 28
 19. Pastor J., Lovell C.A.K., Tulkens H. (2004), Evaluating the Financial Performance of Bank Branches, working paper
 20. Schafrnit C., Rosen D., Paradi J.C. {1997), Best Practice Analysis of Bank Branches: An Application of DEA in a Large Canadian Bank, European Journal of Operational Research
 21. Sikora D., Kulczycki A. (2006), Metody oceny efektywności operacyjnej banków detalicznych, Ekonomia, nr 17
 22. Urbański P. (1999), Analiza porównawcza 33 zakładów energetycznych działających w polskim podsektorze dystrybucji energii elektrycznej; Model Regulacji Porównawczej, Urząd Regulacji Energetyki
 23. Williams J., Gardener E.P. (2000), Efficiency and European Regional Banking, University of Wales
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu