BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzózka Monika
Title
E-handel jako sposób zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw
E-commerce as Way of Increasing of Competitiveness and Value of Enterprises
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 2, s. 159-171, bibliografia 12 poz.
Keyword
Handel, Handel elektroniczny, Wartość przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Trade, e-commerce, Enterprise value, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa są zmuszone do poszukiwania nowych form podnoszenia konkurencyjności i wartości firmy, jeśli chcą przetrwać na zglobalizowanym rynku. Tradycyjne źródła zdobywania przewagi konkurencyjnej nie są już tak efektywne. Większy nacisk kładzie się obecnie na zarządzanie wartościami niematerialnymi i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w prowadzeniu biznesu, by móc odróżnić się od konkurencji. Nowa gospodarka, jaką jest gospodarka oparta na wiedzy, daje takie możliwości. Poprzez rozwój infrastruktury informatycznej stopniowo kształtuje się nowa forma sprzedaży jaką jest e-handel. W artykule Autorka przedstawia możliwości i bariery w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa i wartości firmy poprzez ten sposób sprzedaży w polskich realiach.

Nowadays enterprises are obliged to search new methods of increasing they competitiveness and value, if their still want to keep their position on global market. Traditional ways of achieving a competitive superiority seem to be not so effective anymore. Now more important is managing immaterial values and accustoming modern practices into business to differ from competitors. New economy, based on knowledge, gives some new capabilities to entrepreneurs. Thanks to development in information technology, appears new form of trade: e-commerce. In the paper Author presents possibilities and barriers in bringing up competitiveness and company value in polish companies through e-commerce.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzózka M.(2005) E-klient czyli konsument w gospodarce opartej na wiedzy. Artykuł z konferencji Akademii Morskiej w Gdyni "Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy. Wiedza jako czynnik zdobywania przewagi konkurencyjnej"- w druku (stan na lipiec 2005 r.).
 2. Coraz częściej kupujemy przez Internet; Raport z badania TNS Interbus - TNS OBOP 2004 - http://www.tns-global.pl/archive-report/id/1538.
 3. E-commerce - http://www.tezmedium.pl/12045.xml.
 4. Haliżak E.(2004) Strategia Lizbońska - globalna strategia poprawy konkurencyjności gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Haliżak E., Kuźniar R., Symonides J. [red.]: Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 5. http://www.leszczynski.biz.pl/goodwill.htm.
 6. http://www.monitoipodatkowy.pl/artykul.php?idart=3136.
 7. Kraska M. (red.) (2004), Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2004. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 8. Low J., Kalafut P.C.:(2004), Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej. Oficyna Wydawnicza. Kraków.
 9. Polska w sieci, Raport z badania TNS Interbus - TNS OBOP 2005 -www.tns-global.pl/uploads/951/TNS OBOP Polska w sieci.doc.
 10. Szyszka G., Śliwczyński B. (red.), (2004)- Elektroniczna gospodarka w Polsce - Raport 2003, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 11. Ustawa z dnia 29.09. 1994 o rachunkowości - Dz.U. 1994 nr 121 poz.591.
 12. Wielki skok handlu elektronicznego - http://www.biznesnet.pl/pp/! 3188/Wielki-skok-elektronJcznego-handlu.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu