BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włosiński Władysław K., Szerenos Anna
Title
Klastry wysokotechnologiczne na mazowszu - wyniki badań
High-tech clusters in mazowiecki region - the conclusions of the doctor's research
Source
Organizacja i Kierowanie, 2006, nr 3, s. 79-92, bibliogr. 13 poz.
Organization and Management
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Przepływ informacji w organizacji, Transfer technologii, Przepływ wiedzy
High-tech industry, Flow of information within the organization, Technology transfer (TT), Knowledge flows
Abstract
Artykuł zawiera główne wnioski z badań doktorskich koncentrujących się na występującej sieci powiązań w trójkącie: przedsiębiorstwa wysokiej technologii - nauka - regionalne i lokalne władze publiczne na Mazowszu. W wyniku przeprowadzonych badań w obrębie Obszaru Metropolitarnego Warszawy udało się zidentyfikować quasi-klastry: optyczny i informatyczny wraz ze wskazaniem braków w ich funkcjonowaniu i opisem przewidywanych kierunków rozwoju. W oparciu o metodę OECD przeanalizowane zostały podstawowe przepływy wiedzy w powyższych klastrach w formie: interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami high-tech a pozostałymi elementami regionalnego systemu innowacji, dyfuzji wiedzy i mobilności pracowników. (abstrakt oryginalny)

In the article there are described the main conclusions of the doctor's research. The research concentrated on linkages between the high-tech enterprises and research institutions and the government in Mazowiecki Region. As a result of the research the authors identified quasi-clusters in Warszawski Region: in optic and informatics branches; the authors showed also the clusters' weaknesses and possibilities of developing. In accordance with methodology OECD the authors analyzed four types of knowledge flows in these clusters: interactions between high-tech enterprises and the other elements of regional innovation system, diffusion of knowledge and personnel mobility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Strategie aliansów na rynku, Poltex, Warszawa 1996.
 2. National Innovation Systems, OECD, Paris 1997.
 3. Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, SOOIPP Raport 2004, Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego/SOOIPP, Łódź- Poznań 2004.
 4. Michael E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 5. Program działań proinwestycyjnych w sektorze ICT w Polsce, Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 2002.
 6. Science, Technology & Industry Scoreboard 2001 - Towards a knowledge-based economy, OECD, Paris 2001.
 7. Anna M. Szerenos, Rola regionalnych systemów innowacji w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, [w:] Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 8. Anna M. Szerenos, Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w transferze technologii z instytucji B+R do sektora high-tech na Mazowszu, [w:] Zbigniew Olesiński, Agnieszka Predygier (red.), Kreowanie konkurencyjności regionu. Grona przemysłowe w regionie, „Studia i Materiały", Wydział Zarządzania i Administracji, Akademia Świętokrzyska Kielce 2005.
 9. Anna M. Szerenos, Badanie uwarunkowań powstawania i rozwoju klastrów wysokotechno-logicznych w woj. mazowieckim (praca dr.), Politechnika Warszawska WIP, Warszawa 2005.
 10. Tim Padmore, Hervey Gibson, Modeling regional innovation and competitiveness, [w:] John de la Mothe, Gilles Paquet, Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston/Drdrecht/London 1998.
 11. Władysław K. Włosiński, Przepływ wiedzy z uczelni do gospodarki, [w:] Uczelnie a innowa-cyjność gospodarki, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 2004.
 12. http://www.teleadreson.com.pl/
 13. http://wwwl.oecd.org/publications/e-book/92-2001-04-l-2987/gc.htm
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu