BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kociński Cezary
Title
Normy domniemania w prawie samorządu terytorialnego (część I)
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 5-22
Keyword
Samorząd terytorialny, Prawo, Regulacje prawne, Administracja publiczna
Local government, Law, Legal regulations, Public administration
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono badania, których przedmiotem została objęta przede wszystkim konstytucyjna pozycja samorządu terytorialnego w ramach władzy publicznej i administracji publicznej w kontekście sposobu budowania regulacji prawnych dotyczących prawa samorządu terytorialnego. Omówiono funkcje języka prawnego i prawniczego. Zaprezentowano normy domniemań prawnych oraz normy domniemania uprawniającego, które następnie zweryfikowano z klauzulami generalnymi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Błaś: Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2000.
 2. J. Borkowski: Decyzja administracyjna, Łódź-Zielona Góra, s. 35.
 3. M. Bugajski: Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993, s. 47.
 4. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego, Warszawa 1987.
 5. Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000, s. 63.
 6. W. Czachórski: Domniemania prawne w projekcie kodeksu cywilnego polskiego, „Państwo i Prawo" 1948, z. 5-6, s. 49.
 7. W. Dawidowicz: Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa 1969, s. 41.
 8. Ch. Delsol: Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 9. K. Defecińska: Spory o właściwość organu administracji publicznej, Warszawa 2000.
 10. DzU nr 78, póz. 483.
 11. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1590 z późn. zm.
 12. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592 z późn. zm.
 13. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591z późn. zm.
 14. J. Filipek: Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, DCXXVII, Prace Prawnicze 99, Kraków 1982, s. 78.
 15. J. Filipek: Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1974, z. 65, s. 38.
 16. S. Frydman, E. Drapkin: Domniemania prawne, (w:) Ogólna nauka o prawie, pod red. B. Wróblewskiego, Wilno 1938, s. 247.
 17. T. Gizbert--Studnicki: Język prawny i prawniczy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze, 1972, z. 55, s. 223.
 18. W. Góralczyk: Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 19. A. Hanusz, P. Czerski: Zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym a domniemania i fikcje prawne, „Przegląd Sądowy" 2002, nr l, ss. 90-109.
 20. H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, wydanie III rozszerzone, Warszawa 2004, s. 251 i nast.
 21. L. Kieres: Zasady ustrojowe samorządu terytorialnego, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., pod red. W. Miemiec, B. Cybulskiego, Warszawa 1996, s. 10.
 22. J. Kolarzowski: Zastępowanie domniemań presupozycyjnych przez zwroty kategorycznie jednoznaczne [online]. Dostęp: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4566, s. 3.
 23. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 58 i nast.
 24. K. Kumaniecki: Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1964, s. 13.
 25. A. Kunicki: Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969.
 26. E. Kustra: Wstęp do nauk o państwie i prawie, Toruń 2000, s. 208.
 27. L. Leszczyński: Funkcje klauzul odsyłających a model ich tworzenia w systemie prawa, „Państwo i Prawo" 2000, z. 7, s. 3.
 28. L. Leszczyński: Praworządne stosowanie prawa, „Państwo i Prawo" 1989, z. 11, s. 63.
 29. A. Łopatka: Prawoznawstwo, Warszawa 2002, s. 184.
 30. M. Matczak: Kompetencja organu administracji publicznej, Zakamycze, 2004, s. 61.
 31. M. Miemiec: Klasyfikacja norm ustrojowo-prawnych administracji państwowej, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 857, Prawo CXLIII, s. 215.
 32. L. Morawski: Domniemania a dowody prawnicze, Toruń 1981, s. 114.
 33. L. Morawski: Wstęp do prawoznawstwa, wyd. VIII, Toruń 2004, s. 183.
 34. Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, pod red. C. Kocińskiego, Wrocław 2006, s. 12 i nast.
 35. J. Nowacki: O przepisach zawierających klauzule generalne, Prawo i Polityka, Warszawa 1988, s. 99.
 36. J. Nowacki: Prawo publiczne - prawo prywatne, Katowice 1992.
 37. Nowy słownik języka polskiego, pod red. Elżbiety Soból, Warszawa 2002, s. 144.
 38. Prawo samorządu terytorialnego, pod red. P. Czechowskiego, S. Piątka, Warszawa 1996, s. 17.
 39. T. Rabska: Pozycja samorządu terytorialnego w Konstytucji, „Samorząd Terytorialny" 1995, nr 5, s. 21 i nast.
 40. A. Rembowski: O gminie, jej organizacji i stosunku do państwa, Warszawa 1873, ss. 200 i 201.
 41. A. Rossa: J. Kaczor: Prywatnoprawny kontekst wykonywania kompetencji, (w:) Kompetencja ze stanowiska teorii i filozofii prawa, pod red. W. Jedleckiej, Wrocław 2004, ss. 127-141.
 42. M. Safjan: Klauzule generalne w prawie cywilnym, (w:) Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, pod red. A. Rzeplińskiego, Warszawa 1993, s. 97.
 43. P. Sarnecki: Rozdział VI „Rada Ministrów i administracja rządowa", artykuł 146, (w:) Konstytucja RP: komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2003, s. 6.
 44. F.E. Schnapp: Samorząd jako element polityki porządku państwowego. „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 7-8, s. 5.
 45. W. Skrzydło: Konstytucja RP. Komentarz, Zakamycze, 2000, s. 194.
 46. Z. Stój: Z problemów pojęcia domniemań prawnych, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe, „Prawo i Ekonomia" 1998, tom XXIII, s. 97.
 47. J. Supernat: Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.
 48. A. Szewc: Domniemania w prawie wynalazczym, „Radca Prawny" 1996, nr 6.
 49. M. Szpringer w glosie do wyroku NSA z 22 listopada 1990 r., SA/Gd 965/90, OSP 1992, nr l, póz. 24.
 50. J. Trzciński w glosie do uchwały SN z 4 lipca 2001 r., III ZP 12/01, „Przegląd Sejmowy" 2002, nr l, s. 122.
 51. P. Winczorek: Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2000, s. 192.
 52. M. Wojtak: Styl urzędowy, (w:) Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.
 53. J. Wróblewski: Domniemania w prawie - problematyka teoretyczna, Studia Prawno-Ekonomiczne 1973, t. X, ss. 9 i 10.
 54. M. Wyrzykowski: Osiem tez w sprawie systemu rządów premierowskich, (w:) Administracja publiczna w państwie prawa, pod red. Stanisława Każmierczyka, CCLXVI, Wrocław 1999, s. 438.
 55. M. Wyrzykowski: Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 56. T. Zieliński: Klauzule generalne w demokratycznym państwie prawnym, (w:) Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, pod red. A. Rzeplińskiego, Warszawa 1993, s. 75.
 57. T. Zieliński: Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, ss. 9-29.
 58. Z. Ziembiński: Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, „Państwo i Prawo" 1989, z. 3., s. 15.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu