BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peszkowski Sławomir
Title
Niezindywidualizowane tryby udostępniania informacji publicznej
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 37-47
Keyword
Informacja publiczna, Polityka informacyjna, Regulacje prawne
Public information, Information policy, Legal regulations
Abstract
Artykuł na temat prawa do informacji o działaniach organów władzy publicznej i innych aspektach życia publicznego niedotyczących bezpośrednio samego podmiotu uprawnionego. Omówiono uprawnienia w ramach prawa dostępu do informacji oraz niezindywidualizowane tryby udostępniania informacji publicznej. Przedstawiono charakter prawny czynności dokonywanych w ramach niezindywidualizowanych trybów udostępniania informacji publicznej i środki ochrony prawnej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Bogusz: Pojęcie aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku, wynikających z przepisów prawa w rozumieniu art. 16 ust. l pkt 4 ustawy o NSA, „Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2.
  2. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno: Reforma sądownictwa administracyjnego a standardy ochrony praw jednostki, „Państwo i Prawo" 2002, z. 12.
  3. K. Gruszecki: Sądowa kontrola administracji w zakresie czynności materialno-technicznych, „Przegląd Sądowy" 2000, nr 3, s. 64 , t.l.
  4. M. Jaśkowska: Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 56.
  5. E. Łętowska: Glosa do wyroku NSA z dnia 6 września 2001 r., V SAB 315/00, „Monitor Prawniczy" 2002, nr 12, s. 564.
  6. J.P. Tarno: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 22.
  7. A. Wiktorowska, M. Wierzbowski, (w:) Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), Warszawa 2002,s.311.
  8. T. Woś w komentarzu do art. 3 p.p.s.a., uwaga 46, (w:) T. Woś (red.), H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 59.
  9. K. Ziemski: Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, Poznań 2005, s. 100.
  10. J. Zimmermann: Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 337 i nast.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu