BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuchowski Waldemar
Title
Prawotwórcza działalność samorządu terytorialnego w gospodarowaniu mieszkaniowym zasobem gminy
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 4, s. 66-71
Keyword
Gmina, Prawo lokalowe, Prawo, Gospodarka mieszkaniowa
District, Housing law, Law, Housing economy
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na obowiązek uchwalenia przez gminy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz na uchwałę zawierającą zasady wynajmowania lokalo wchodzących w skład tego zasobu. Omówiono i sklasyfikowano akty prawa miejscowego. Scharakteryzowano "wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 17.
 2. D. Dąbek: Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz-Kraków, s. 33.
 3. B. Dolnicki: Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny" 2004, nr 5, s. 6.
 4. Z. Duniewska, M. Górski, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl: Plany, strategie, programy i inne zbliżone formy prawne działania administracji, (w:) Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005, s. 143.
 5. M. Kotulski: Akty prawa miejscowego stanowione przez samorząd terytorialny, „Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11, ss. 32-33.
 6. M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 139.
 7. M. Kulesza: O kolizji interesów w prawie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CXLIII, Wrocław 1985, s. 143.
 8. Z. Leoński: Nauka administracji, Warszawa 2004, ss. 129-132.
 9. Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 34.
 10. Z. Leoński: Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004, ss. 272-273.
 11. E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2005, ss. 135-137.
 12. I. Skrzydło-Niżnik: Polski samorząd terytorialny a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawa realizującego zasadę sprawiedliwości społecznej, (w:) Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, s. 124.
 13. M. Stec: Kontrowersje i spory wokół pojęcia i regulacji normatywnej prawa miejscowego w Konstytucji i ustawach o ustroju samorządu terytorialnego i administracji publicznej - uwagi de legę ferenda, (w:) Reforma administracji publicznej 1999 - dokonania i dylematy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, ss. 11-12.
 14. A. Szewc, T. Szewc: Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 1999, ss. 42-43.
 15. M. Szewczyk: Stanowienie przepisów gminnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1991, s. 14.
 16. M. Szewczyk, K. Ziemski: Prawo miejscowe a przepisy gminne, RPEiS 1992, nr l, s. 71.
 17. T. Żelawski: Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy - zakres oraz metoda jego opracowania, (w:) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warszawa 2005, ss. 213-227.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu