BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygańska Małgorzata
Title
Zakres implikacji budżetowania w szpitalach - wyniki badań empirycznych
The use of budgeting in hospitals - results of empirical research
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 18-31, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Służba zdrowia
Accounting, Budgeting, Health service
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednostki opieki zdrowotnej, biorąc pod uwagę ich wielkość, specyficzny charakter świadczonych usług oraz nałożone na nie regulacje prawne, potrzebują indywidualnych, przystosowanych do własnych potrzeb, metod zarządzania oraz narzędzi rachunkowości zarządczej. Skuteczność ich działania powinna być wspomagana pełnym wykorzystaniem pojawiających się możliwości zastosowania nowych instrumentów. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczące zakresu wykorzystania budżetowania przez szpitale województwa warmińsko-mazurskiego, zidentyfikowano czynniki utrudniające procesy jego wdrażania oraz określono wpływ systemu budżetowania na działalność badanych podmiotów.

Considering the size of hospitals, specific character of services provided by them, and the requirements imposed by the law, these units need specific methods of management, individually adjusted to their needs. The article presents research results concerning the scope of utilization of budgeting system by hospitals of Warmia and Mazury Voivodeship and the main barriers to successful implementation of budgeting systems in these units.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny Warmińsko-Mazurskiego Centrum Zdrowia Publicznego, (2000).
 2. Boston J., Martin J., Pallot J., Walsh P., (1996), Public Management: The New Zealand Model, Oxford University Press.
 3. Gierusz J., Kujawski A., Kujawski L., (1996), Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski pół- nocnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 35.
 4. Kinast A., (1993), Modernizacja rachunku kosztów, „Rachunkowość", nr 9.
 5. Kludacz M., (2004), Istota i rola budżetowania kosztów szpitala w przekroju działań, „Rachunkowość w jednostkach ochrony zdrowia", nr 8 (14).
 6. Komorowski J., (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa.
 7. Kujawska J., (2004), Mechanizm budżetowania szpitali na tle przemian w finansowaniu opieki zdrowotnej w Polsce, Rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 8. Kurunmaki L., (1999), Professional vs Financial Capital in the Field of Health Care - Struggles for the Redistribution of Power and Control, „Accounting, Organizations and Society", nr 24. 2.
 9. Lapsley L, (2001), The accounting - Clinical Interface - Implementing Budgets for Hospitals Doctors, „Abacus", nr 37.1.
 10. Niedźwiecka B., (2003), Sylwetka osoby zarządzającej jako użytkownika informacji naukowej w świetle wyników badania potrzeb i zachowań informacyjnych osób zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach ochrony zdrowia w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia.
 11. Panozzo F., (1998) Clinical Budgeting in Italy, „European Accounting Association” Annual Congress, Antwerp.
 12. Radek M., Schwarz R., (2000), Zmiany rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr l (57).
 13. Sobańska L., Wnuk T., (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXl wieku, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 56.
 14. Szychta A.,' (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 5 (61).
 15. Wawer U. A., (2001), Koncepcja rachunku kosztów samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej lecznictwa stacjonarnego, Rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu