BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Binderman Agata
Title
Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa
An Application of Utility Functions to Analysis of the Spatial Differentiation of Poland's Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 5-10, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Funkcja użyteczności, Wielowymiarowa analiza porównawcza, Zróżnicowanie przestrzenne
Agriculture development, Agriculture, Utility functions, Multi-dimensional comparative analysis, Spatial differentiation
Note
synopsis, summ.
Abstract
W pracy, na podstawie wybranych danych GUS dotyczących 2004 roku, dokonano porównania poziomu rozwoju rolnictwa polskich województw. Zastosowana metoda jest ściśle związana z analizą czynników, opiera się na wielowymiarowej analizie porównawczej, wykorzystując pojęcie wzorca, normowania oraz funkcji użyteczności, do określania mierników syntetycznych. Metoda ta ma na celu wyjaśnienie struktury regionalnej i jest ściśle związana z analizą czynników. W pracy do klasyfikacji wykorzystano dwie różne funkcje użyteczności. Funkcje te, przypisując województwom wartości z przedziału [0,1] wykorzystują jednocześnie dwa wzorcowe hipotetyczne województwa. (oryg. streszcz.)

This paper presents a comparison of agriculture level between Polish voivodeships, based on data o/GUS 2004 Polish government statistics. The applied method is established on a multi - dimensional analysis of the spatial differentiation, uses conception of normalization, metrics and a utility function. The purpose of the method is a presentation of a regional structure, relating with factors analysis. The method used in the study enabled the author to determine groups of voivodeships with similar agriculture development levels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Binderman A. 2004: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G..T.91, Z.l, 51.
 2. Binderman A. 2005: Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T.92, Z.l, 42.
 3. Binderman A. 2005: O problemie wyboru wzorca przy badaniu przestrzennego zróżnicowania potencjału rolnictwa w Polsce. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych - V. Warszawa, 46.
 4. Binderman A. 2006: Klasyfikacja danych na podstawie dwóch wzorców, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa, (w druku).
 5. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2004: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. PWN, Warszawa.
 6. GUS 2000: Powszechny Spis Rolny, Warszawa.
 7. GUS 2002: Powszechny Spis Rolny, Warszawa.
 8. GUS 2005: Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 9. Kwasek M. 2003: Metoda pomiaru zróżnicowania regionalnego rolnictwa. [W:] , Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa, 52-57.
 10. Kukula K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa.
 11. Mierosławska A. 2004: Zmiany w regionalnym potencjale produkcyjnym rolnictwa w latach 1996-2002, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, 494, Warszawa.
 12. Zegar J. (red.) 2003: Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa.
 13. Zeliaś A. 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu