BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czekaj Tomasz
Title
Obserwacje odstające i wpływowe w analizie regresji - analiza dochodowości materialnych czynników produkcji w gospodarstwach rolnych
Outliers and Influential Observations in Regression Analysis - Analysis of Profitability of Material Factors of Production in Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 11-15, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Analiza regresji, Produkcja rolna
Agriculture, Arable farm, Regression analysis, Agricultural production
Note
synopsis, summ.
Abstract
W artykule podjęto problem występowania w zbiorze danych statystycznych obserwacji nietypowych, które mogą wywierać znaczny wpływ na wyniki analizy regresji. Zaprezentowano procedurę statystyczną, która służy ustaleniu czy w zbiorze danych występują obserwacje mające wpływ na rachunek regresji. Następnie na przykładzie danych z rachunkowości rolnej IERiGŻ przedstawiono, jak na równanie regresji wpływa pominięcie obserwacji nietypowych i dokonano analizy dochodowości materialnych czynników produkcji na podstawie oszacowanego modelu regresji. (oryg. streszcz.)

This article considers the problem of outliers and influential observations that appear in regression analysis and can significantly affect its result. The author presents the statistical procedure, which can be used in order to detect such occurrences in a sample. As a practical ample, the author demonstrates, how the elimination of outliers and influential observation would affect on estimation of function of profitability of material! factors of production informs of an economic size between 8 and 40 ESU (basing on the data of agricultural accounting of IERiGŻ). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2004: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, 27.
  2. Cook D. R. 2000: Detection of Influential Observation in Linear Regression. Technometrics 42, 65-68. Wznowienie publikacji z Technometrics 19/1977.
  3. Czekaj T. 2005: Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w latach 2001-2003. [W:] Sytuacja ekonomiczna i aktywność gospodarcza różnych grup polskich gospodarstw rolniczych. Wstępne wyniki badań (red. W. Józwiak). IBRiGZ-PIB, Program Wieloletni 2005-2009, nr 7, 29-57.
  4. GreeneW. H. 2003: Econometric Analysis (5th ed.), 159-160.
  5. Gajda J. B. 2004: Ekonometria. C.H. Beck, 56.
  6. Gruszczyński M., Podgórska M. 2004: Ekonometria, 101.
  7. Kufel T. 2004: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, 54-63.
  8. PawłowskiZ. 1966: Ekonometria, 208.
  9. Weisberg S. 2005: Applied Linear Regression (3rd ed.), 169.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu