BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzik Marcin
Title
Wykorzystanie analogii czasowych w prognozowaniu w gospodarce żywnościowej
The Application of Time Analogy in Forecasting of Business Activity for Food Economy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 48-52, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Koniunktura gospodarcza, Gospodarka żywnościowa, Wskaźniki ekonomiczne, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej
Business trends, Food economy, Economic indicators, Synthetic indicator of the business climate
Note
synopsis, summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano analogie czasowe w konstrukcji barometrów koniunktury w gospodarce żywnościowej. Na tle wahań koniunkturalnych wskazano na praktyczne korzyści wynikające z własności prognostycznych wskaźników wyprzedzających. (oryg. streszcz.)

The author presents a composite leading indicators of business activity for food sector, compiled according to the OECD methodology. First part of the paper examines the chronology and the amplitude of growth cycles observed in the development of the economy in the period of 1992-2005. The second part presents for alternative versions of composite leading indicators for food sector. All are we/l correlated with the reference cycle, but they display very short leads if any. Nonetheless, the barometer may be useful in monitoring cyclical developments in the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Grabowski S. 1998: Ekonomika gospodarki żywnościowej. PWSBiA, Warszawa.
 2. Kopaliński W. 1994: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. PWN, Warszawa.
 3. Kudrycka I., Nilsson R. 1995: Business Cycles in Poland. Z prac Zakładu Badań Statystycznych GUS i PAN, z. 227, Warszawa.
 4. Matkowski Z. 1993: Metody diagnozowania i prognozowania koniunktur. IKCiHZ, Warszawa.
 5. Matkowski Z. 1994: Metody oceny i prognozowania koniunktur. [W:] Koniunktura gospodarcza (praca zb. pod red. Hubner D. i in.). PWE, Warszawa.
 6. Matkowski Z. 1997: Problemy identyfikacji cykli koniunkturalnych. Z prac nad syntetycznymi wskaźnikami dla gospodarki polskiej, tom 51. 1RG SGH Warszawa.
 7. Nilsson R. 1987: OECD Leading Indicators. OECD Economic Studies, nr 9.
 8. Reynard B., Drydcn J. 1985: Cyclical Analysis and Leading Indicators. The OECD Excperience. Paper presen- ted at 17-th C1RET Canference, Vienna.
 9. Woś A. 1996: Agrobiznes, makroekonomika. Key Text, Warszawa. Woś A. 2000: Rolnictwo polskie 1945-2000. IERiGŻ, Warszawa.
 10. Woś A., Zegar J., S. 1983: Gospodarka żywnościowa. PWE, Warszawa.
 11. Zalewski A. 1989: Problemy gospodarki żywnościowej. PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu