BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jerzak Michał A., Śmiglak Magdalena
Title
Krótkoterminowe prognozy cen skupu zbóż, jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie
Short Price Forecasting of Selected Grains as a Handmaid Factor of Price Risk Management in Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 53-57, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Rolnictwo, Ceny produktów rolnych, Produkcja zboża, Prognozowanie cen
Risk management, Agriculture, Agricultural prices, Corn productions, Prediction of prices
Note
synopsis, summ.
Abstract
W pracy poddano analizie wahania sezonowe pszenicy konsumpcyjnej oraz żyta w poszczególnych miesiącach w latach 1990-2005. Opracowano również krótkoterminowe prognozy ich cen na kolejne miesiące 2006 roku na podstawie modelu wyrównania wykładniczego Wintersa. (oryg. streszcz.)

This article presents fluctuation of seasonal price forecasting of wheat and ray on Polish market. The forecast of the grains for the consecutive months of the year 2006 were prepared by means of Winters exponentially weighted moving averages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Jerzak M. A., Śmiglak M. 2003: Uwarunkowania polskiego rolnictwa w zakresie możliwości rozwoju instrumentów pochodnych". Konferencja pt. Obszary wiejskie i gospodarka żywnościowa w przededniu integracji z UE. SERiA Koszalin, Tom V, zeszyt 2: 67-71.
  2. Lira J., Kurzawa I. 2003: Krótkoterminowe prognozy cen produktów rolnych jako przesłanka planowania produkcji. [W:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską (red. Poczta W. Wysocki R). Wydawnictwo AR im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, 521.
  3. Stańko S. 1999: Prognozowanie w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Winters P. R. 1960: Forecasting sales by exponentially weighted moving averages. Manag. Sci. 6.
  5. Zeliaś A. 1997: Teoria prognozy. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu