BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klusek Tomasz
Title
Wycena gruntów rolnych na potrzeby gospodarowania zasobem własności rolnej Skarbu Państwa
Appraisal of Agricultural Land for the Purpose of Management Over the Agricultural Property Reserve of the State Treasury
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 58-62, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Gospodarka gruntami, Majątek Skarbu Państwa, Ceny ziemi
Agriculture, Arable land, Land economy, State Treasury asset, Land prices
Note
synopsis, summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Abstract
Wycena jest jednym z podstawowych zagadnień w procesie obrotu gruntami Skarbu Państwa będącymi w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych. W każdym przypadku ich cena pozostaje bowiem w określonej relacji do oszacowanej wartości. Zasady i procedury postępowania w tym zakresie są przedmiotem niniejszego opracowania. (oryg. streszcz.)

An appraisal is considered on of basic issues in the process of sales of the State Treasury (ST) land being at disposal of Agricultural Property Agency (APA). In any case the land price is in a certain relation to its estimated value. Rules and procedures valid in this regard are therefore the basic topic of this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Biuletyn informacyjny MRiRW i ARiMR nr 7-8, Warszawa 2005.
  2. Raport z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2004 roku. ANR, Warszawa lipiec 2005.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1992 r. w sprawie stwierdzenia niemożności sprzedaży nieruchomości przez osoby uprawnione do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego rolników oraz przejmowania tych nieruchomości na rzecz własności Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 89, poz. 445).
  4. Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia l sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. Nr 140, poz. 1350).
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109).
  6. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. 2004: PFSRM, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603).
  9. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu