BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc Andrzej
Title
Czy termin z art. 53 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wiąże organy nadzoru?
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 3, s. 57-61
Keyword
Prawo administracyjne, Regulacje prawne, Postępowanie sądowe
Administrative law, Legal regulations, Legal proceedings
Abstract
Samorządowe ustawy ustrojowe jednolicie stanowią, że organy nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego - wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe - mają 30 dni, licząc od dnia przedłożenia im uchwały lub zarządzenia organu jednostki samorządu terytorialnego, na stwierdzenie nieważności tego aktu z powodu jego niezgodności z prawem. Artykuł stanowi o odmiennym poglądzie w obecnej judykaturze sądowoadministracyjnej, w myśl którego organ nadzoru wnosząc do sądu administracyjnego skargę na uchwałę lub zarządzenie organu gminy nie jest związany terminem określonym w art. 53 § 1 p.s.a.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 1999, s. 493.
  2. P. Chmielnicki, (w:) K. Bandarzewski, P. Chmielnicki (red.), P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. Mączyński, S. Płażek: Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, ss. 559-560.
  3. A. Kabat, (w:) B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2005, s. 144.
  4. A. Kisielewicz: Samodzielność gminy w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2002, s. 110.
  5. Z. Kmieciak: Glosa do postanowienia NSA z 27 września 2002 r., III SA 1361/02, OSP 2003, nr 4, ss. 216-218).
  6. J. Niczyporuk i J. Szreniawski, (w:) R. Ba-licki, B. Banaszak, A. Bias, J. Boć, M. Kubiak-Master-nak, J. Niczyporuk, K. Nowacki, J. Szreniawski: Ustrój administracji publicznej, Warszawa 2000, s. 160.ˆ M. Rzążewska: Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa - Zielona Góra 1997, ss. 111-112.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu