BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudzik Sławomir
Title
Prawne konsekwencje naruszenia ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych (wybrane zagadnienia)
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 3, s. 62-71
Keyword
Konsumpcja alkoholu, Rynek napojów alkoholowych, Regulacje prawne
Alcohol consumption, Alcoholic beverages market, Legal regulations
Abstract
Artykuł oparty o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ukazano powtarzający się charakter naruszeń ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych jako przesłanki cofnięcia zezwolenia. Przedstawiono problem cofnięcia zezwolenia w odniesieniu do punktu sprzedaży, z którym łączy się dane naruszenie ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych. Zwrócono uwagę na wpływ wcześniejszych naruszeń ustawowych zasad sprzedaży napojów alkoholowych na możliwość uzyskania zezwolenia.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. Bach, A. Matkowski: Ustalanie i pobór opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Finanse Komunalne" 2005, nr 4, ss. 30-40.
 2. J. Chlebny: Europejskie standardy procedury administracyjnej i sądowoadmini-stracyjnej, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, red. Z. Kmieciak, Zakamycze, Kraków 2005, s. 21.
 3. L. Dzierżyński-Bryl: Udzielanie przez organy gminy zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, ss. 38-41.
 4. Z. Janowicz: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996 r., ss. 266-278.
 5. B. Jaworska-Dębska: Problemy stosowania przepisów dotyczących opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, „Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LVIII, 1998, ss. 153-160.
 6. B. Jaworska-Dębska: Spór wokół modelu polskiej regulacji alkoholowej – zagadnienia administracyjne, Łódź 1995, ss. 45-126.
 7. D.R. Kijowski: Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000, passim.
 8. Z. Kmieciak: Postępowanie administracyjne w świetle standardów europejskich, Warszawa 1997, ss. 106-112.
 9. C. Kosikowski: Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002, ss. 133-145.
 10. C. Kosikowski: Zezwolenia na działalność gospodarczą w prawie polskim, Warszawa 1997, ss. 29-57.
 11. M. Mincer-Jaśkowska: Glosa do wyroku NSA z 3 stycznia 1995 r., SA/Kr 2937/94, OSP 1996, nr 2, póz. 25.
 12. M. Mincer: Uznanie administracyjne, Toruń 1983, passim.
 13. „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 2004, nr 3, poz. 66.
 14. R. Sawuła: Administracyjnoprawne środki ograniczenia dostępności do alkoholu, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 3, ss. 47-60.
 15. R. Sawuła: Stosowanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, „Samorząd Terytorialny" 1993, nr 10, ss. 31-37.
 16. G. Zalas, (w:) I. Skrzydło-Niżnik, G. Zalas: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, doktryna i orzecznictwo, Zakamycze, Kraków 2002, s. 349.
 17. J. Zimmermann: Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996, ss. 106-123.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu