BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarek Stanisław
Title
Implikacje wynikające z zastosowania efektu hormetycznego do wyjaśnienia prawa malejącej wydajności
Implication Concluding from the Use Hormesis Phenomenon to Explain Law of Diminishing Return
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 77-81, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Produkcja roślinna, Koszty produkcji, Produktywność ziemi, Teoria produkcji
Agricultural production, Crop production, Production costs, Productivity of land, Theory of production
Note
synopsis, summ.
Abstract
W opracowaniu pokazano, jakie są implikacje związane z wyjaśnieniem prawa malejącej wydajności przy zastosowaniu efektu hermetycznego. Akceptacja przejawów działania tego efektu daje możliwość maksymalizacji wielkości produkcji i minimalizacji kosztów produkcji z jednoczesną dbałością o stan środowiska przyrodniczego. (oryg. streszcz.)

In the study it was presented what ramifications are involved in law of diminishing returns using hormesis phenomenon. The acceptance of its activity symptoms gives the possibility of maximalization of production size and minimalization of production costs keeping environment in good condition simultaneously. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamowski Z. (red.) 1964: Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. PWRiL, Warszawa.
 2. Benham F. 1948: Economics. Trzaska Ewert i Michalski, Warszawa, 365-369.
 3. Budzyński F. 1990: Zróżnicowanie nakładów a produktywność ziemi w Polsce i wybranych krajach europejskich. Rozprawy Naukowe i Monografie. SGGW Warszawa.
 4. Calabrese E.J., Baldwin LA. 1997: The Dose determines the Stimulation (and Poison):Development of a Chemical Hormesis Database. Int. J. of Toxic. 16;545-559.
 5. Deng C, Graham R., Shukla R. 2001: Detecting and estimating hormesis using a model-based approach. Hum. Ecol. Risk Asses. Vol. 7, No 4, 849-866.
 6. Domachowski R. 1992: Wybrane problemy gospodarcze świata. [W:] Zadania geograficzne. Koris, Warszawa, 133.
 7. Heady E. O. 1957: Economics of Agricultural Production and Resorce use. Prentience Hall, Inc., Englewood Cliffs, New York.
 8. Minc B. 1958: Zarys teorii kosztów produkcji i cen. PWN Warszawa; s. 17-65.
 9. Sondel J. 1961: Zagadnienie kosztów przeciętnych i krańcowych w produkcji rolniczej. Roczniki Nauk Rolniczych, tom 76-G-2; 273-313.
 10. Southam C.M., Ehrliech J. 1943: Effects of extract of western red cedar heartwood on certain wood-decaying fungi in culture. Phytopathology 33; 517-524.
 11. Stebbing ARD. 1982: Hormesis, the Stimulation of growth by low level of inhibitors. Total Environment, 22.
 12. Szarek S. 2005: Deficiencies in the law of diminishing returns. Part I EJPAU, Series Economics, Volume 8, 3-4.
 13. Taylor E. 1947: Teoria produkcji. Wydawnictwo Kazimierza Rutskiego, Warszawa - Łódź, 184-245.
 14. Terelak H., Motowicka-Terelak T., Stuczyński T. Pietruch C. 2000: Pierwiastki śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach użytków rolnych Polski. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.
 15. UNSCEAR 1994: Sources and Effect of Ionizing Radiation. United Nations Scientific Commitete of Atomie Radiation, New York 272.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu