BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Anna
Title
Wiedza a rozwój gospodarki
Knowledge and Development of Economy
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 5, s. 87-91, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Innowacje, Innowacyjność, Innowacyjność gospodarki, Wiedza
Economic development, Innovations, Innovative character, Innovation economy, Knowledge
Note
synopsis, summ.
Abstract
Przedstawiono znaczenie wiedzy i innowacji dla rozwoju cywilizacji i gospodarki oraz cechy gospodarki opartej na wiedzy. (oryg. streszcz.)

Since the beginning of the 90's of last century we have been observing fundamental changes involving all spheres of social and economic life in Poland connected with transformation process and the necessity of adjusting to European Economical Union requirements. One of the inseparable elements, and at the same time condition of ongoing processes, is change. The scale and dynamism of innovative activities are diverse in
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Boland H. 1995: Podstawy komunikowania w doradztwie. Wyd. CDiEwR, Poznań.
 2. Dziuba D.T. 2000: Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Wyd. Nowy Dziennik, WNE U, Seria Studia Informatyki Gospodarczej, Warszawa.
 3. Graniewski A.1968: Elementy cybernetyki. PAN, Warszawa, 22.
 4. Janasz W (red). 2004: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Wyd Difin. Warszawa 2004.
 5. Kołodziejski J. i Parteka T. (red.) 1999: Cywilizacja informacyjna a przekształcanie przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 6. Kotyński J. 2001: Europejska przystań gospodarcza oparta na wiedzy, od Lizbony do Warszawy. [W:] Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, marzec, 7.
 7. Nauka i Technika w 2001 r. 2003: GUS, Warszawa.
 8. Penc J. 1995: Strategie zarządzania. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa, t. 1, 84.
 9. Potocka A. 2001: Wiedza - główny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa. [W:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka. Szczecin, 686.
 10. Rejn B. 2003: Działalność badawczo-rozwojowa (B+R) - nakłady i efekty. Warszawa.
 11. Shannon C. E., Weavet W. 1959: The Mathematical Theory of Communication. The University of Illinois Press.
 12. Schultz R. 1980: Procesy zmian i odnowy w oświacie. PWN, Warszawa.
 13. Toffler A. H. 1996: Budowa nowej cywilizacji. Wydawnictwo "Zysk i Spółka", Poznań 1996, 5-19.
 14. Wiener N. 1971: Cybernetyka i społeczeństwo. "Książka i Wiedza", Warszawa, 8.
 15. Zacher W. L. 2001: Nowa gospodarka jako interakcja techniki, gospodarki i społeczeństwa. [W:] Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Wyd. KEY TEXT.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu