BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jones Rowan
Title
Some thoughts on the future of public sector accounting research and the accounting profession
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2007, t. 36, nr 92, s. 184-189, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sektor publiczny, Rachunkowość memoriałowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego
Accounting, Public sector, Accrual accounting, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wychodząc od wskazania, zachodzących od lat 90 XX w., radykalnych zmian w rachunkowości sektora publicznego (szerszy zakres zastosowania zasady memoriałowej, promulgowanie przez IFAC Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego opartych na MSR i uwzględniających tylko minimalne zmiany dotyczące kontekstu rządowego), autor syntetycznie objaśnia istotę rachunkowości narodowej (makrorachunkowości), która istotnie różni się od rachunkowości jednostek gospodarczych i rachunkowości budżetowej. Autor podkreśla wyzwania, które w przyszłości wystąpią odnośnie do tych typów rachunkowości sektora publicznego, a także wyzwanie związane z zastosowaniem przepisów prawnych w rachunkowości rządowej najwyższego szczebla. (abstrakt oryginalny)

The article first reviews the radical changes that have been taking place in public sector accounting since the 1990s: adoption by sovereign government of some form of accrual accounting, promulgation by IFAC of International Public Sector Accounting Standards, explicitly based on then extant IAS, with only minimal changes for the governmental context. Next, it provides synthetic explanations of the nature of national accounting, which is very distinctly different from business accounting, and of budgetary accounting. The author emphasizes the challenges that will apply in future to these types of public sector accounting, as well as the challenge which is in the use of law by sovereign government accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jones Rowan (2000), National accounting, government budgeting and the accounting discipline, "Financial Accountability and Management", 16(2), May, pp. 101- 116.
  2. Jones Rowan, Krytyka Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", 2 (58), Warszawa 2001, s. 150-159.
  3. Lüder Klaus and Rowan Jones (eds) (2003), Reforming governmental accounting and budgeting in Europe, Frankfurt: Fachverlag Moderne Wirtschaft, Known as the Euro-CIGAR project (for background, see www.cigar-network.net).
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu