BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śnieżek Ewa, Walińska Ewa
Title
Przepływy pieniężne jako przedmiot dokumentacji systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki - wybrane aspekty praktyczne
Cash Flow as a Part of Financial Accounting and Reporting Documentation of a Business Entity - Some Practical Issues
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 35, nr 91, s. 157-181, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Przepływy pieniężne, Systemy przepływowe
Accounting, Financial reporting, Cash flows, Flow shop analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przepływy pieniężne stanowią integralny element współczesnego zarządzania jednostkami gospodarczymi i można je rozważać w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym. W pierwszym przypadku stanowią przedmiot zainteresowania zarządu w procesie podejmowania decyzji, w drugim - element sprawozdawczości finansowej. W niniejszym artykule jest rozważany aspekt zewnętrzny, czyli rachunek przepływów pieniężnych, a w szczególności procedura dokumentacji tego elementu systemu informacyjnego rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki. Samo posiadanie systemu informacyjnego dziś już nie wystarcza. Przedsiębiorstwo musi jeszcze zarządzać zasobami informacji, a coraz częściej odczuwalną potrzebą staje się posiadanie jasnych zasad funkcjonowania systemów informacyjnych, przyjmujących postać uporządkowanego zbioru regulacji wewnętrznych. W artykule skoncentrowano się na wybranych elementach systemu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Na podstawie doświadczeń praktycznych podjęto próbę wskazania ich zakresu przedmiotowego, a także zaprezentowano przykładową strukturę informacyjną ich dokumentacji. Przedmiotem rozważań jest dokumentacja polityki rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jednostki w odniesieniu do przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

Cash flows are the integral part of modern business management and can be considered in two aspects: internal and external. The first aspect is connected with the decision making processes, the second - with financial reporting. This article is focused on the external aspect, i.e. the Cash Flow Statement. The purpose of the article is to describe the documentation for the Cash Flow Statement, as a part of financial accounting and reporting information system of business entity. Nowadays it is not enough for the business entity to have an information system. An enterprise should also manage information resources and have clear rules of this system operation in the form of an ordered set of internal regulations. In this article the authors concentrated on certain elements of the accounting system. On the basis of business experience they tried to describe the objectives, the scope and the structure of accounting policy documentation for the Cash Flow Statement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, 2003, red. J. Żurek, FRUG, Gdańsk.
  2. Flakiewicz W., 2002, Systemy informacyjne w zarządzaniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Karmańska A., 2004, Relacje pomiędzy polityką bilansową a systemem informacyjnym rachunkowości, [w}: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, 2004, pod red. naukową J. Turyna, W. Szczęsny, DIFIN, Warszawa.
  4. Krajowy Standard Rachunkowości nr l "Rachunek przepływów pieniężnych", Dz.Urz. z 29.08.2003 nr 12, poz.69.
  5. Śnieżek E., 2005, Rachunek przepływów pieniężnych, Oddk Gdańsk.
  6. Śnieżek E., Walińska E., 2002, Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru systemu rachunkowości - aspekt memoriałowy i kasowy, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", SKwP, Rada Naukowa, tom 8 (64), s. 209-223, Warszawa.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późń. zm.
  8. Zarządzanie Firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, 2001, Strategor, PWE Warszawa.
  9. Zarządzanie przedsiębiorstwem, 2004, red. naukowa M. Strużycki, DIFIN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu