BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuźmińska Aleksandra
Title
Promocja polskich towarów zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego
The Promotion of Polish Products According to the Common Law
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 227-234, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Promocja produktu, Produkty regionalne, Przemysł spożywczy, Polityka rolna
Product promotion, Regional product, Food industry, Agricultural policy
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono ogólne zasady promocji towarów przemysłowych i rolno-spożywczych. Omówiono politykę rolną Unii Europejskiej i jej działania dotyczące produktów rolno-spożywczych.

After joining the European Union some Polish programes promoting Polish products had to be changed in order to adjust to European regulations. Programes that use public help have to be opened for producers and products from all European countries. The protection of original, high quality food products, made with traditional methods is in Europe very important and popular. The European Union has created system to protect and promote food products: Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed. This system helps to protect product names from imitation and gives the consumer information about the best food and specific character of the product. In Poland there is a lot of traditional food products that are worth to register. They can become popular beyond national border and also can help to promote regions where they come from. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gontarz J., Smaki regionów, „Businessman" 2003, nr 11 (152).
 2. Grzeszak A., Jedzmy nasze?, „Polityka" 2004, nr 18 (2450).
 3. Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego. Analiza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 4. Pietrzak M., Już nie Dobre, bo polskie, „Businessman" 2004, nr 2 (155).
 5. Promocja krajowych towarów przemysłowych i rolno-spożywczych w świetle prawa wspólnotowego. Analiza, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 6. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r., w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.
 7. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r., w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2826/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym.
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2702/2000 z 19 czerwca 2000 r. w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych w państwach trzecich.
 10. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2879/2000 z 28 grudnia 2000 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2702/2000 dotyczącego działań promocyjnych i informacyjnych dla produktów rolnych w państwach trzecich.
 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych, (DzU 2005 nr 10, póz. 68).
 12. Źródła internetowe
 13. Agencja Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl
 14. Konkurs „Teraz Polska": www.terazpolska.pl
 15. Magazyn „Polityka": www.polityka.pl
 16. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
 17. Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl
 18. Portal Unii Europejskiej: www.europa.eu.int
 19. Wielkopolska Fundacja Żywnościowa: www.food.org.pl
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu