BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domiter Małgorzata
Title
Determinanty i założenia polityki proeksportowej w początkowym okresie transformacji gospodarki polskiej
Determinants and Assumptions of Pro-export Policy During the Initial Period of Polish Economy Transformation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1147, s. 113-125, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej
Keyword
Eksport, Polityka proeksportowa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Export, Proexport policy, Political and systemic transformations
Note
summ.
Abstract
Pokazano miejsce eksportu i importu w procesie transformacji polskiej gospodarki. Omówiono proeksportową makropolitykę okresu transformacji.

Polish commerce policy cannot be considered without economic and political context. It is a part of macroeconomic policy. We can distinguish between external and internal determinants of commerce policy. Among external determinants of Polish commerce policy very important are liberal and global conceptions of GATT/WTO and the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bhagwati J., The Threats to the World Trading System, "The World Economy", vol. 15 no 4. July 1992.
 2. Felbur S., Upława S., Wierzbołowski J., Uwarunkowania i przesłanki polityki proeksportowej, Studia nad Strategią, z. 28, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1994.
 3. Handel zagraniczny. Bilans płatniczy w ocenie MFW, "Rzeczpospolita" z 31.03.1998 r.
 4. Herer W., Sadowski W., Zmiany struktury agrarnej na tle zmian struktury i -wielkości zatrudnienia w całej gospodarce, Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN, Studia i Materiały, z. 42, Warszawa 1993.
 5. King A., Wstęp: Nowa rewolucja przemysłowa czy jeszcze jedna technologia, [w:] Mikroelektronika i społeczeństwa - na dobre czy na złe? Raport dla Klubu Rzymskiego, KiW, Warszawa 1987.
 6. Nowak S., Kryteria wartościowania, [w:] Z problematyki postępu i regresu, Wyd. PAN - Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000", Ossolineum, 1981 nr 1.
 7. Płowieć U., Proeksportowa strategia rozwoju w procesie przemian systemowych w polskim handlu zagranicznym, [w:] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, t. 2, red. M. Belka, W. Trzeciakowski, Poltext, Warszawa 1997.
 8. Program polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994-1997, CUP, Warszawa 1993.
 9. Redukcja wydatków powinna być większa, "Rzeczpospolita" z 25.11.1997 r.
 10. Upława S., Podstawowe dylematy długofalowego rozwoju polskiej gospodarki i sposoby ich rozwiązywania. Raporty, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, z. 76/1998.
 11. Upława S., Wierzbołowski J., Problemy długookresowego rozwoju Polski na tle scenariuszy rozwoju gospodarki światowej, "Raporty IRiSS", 1997 nr 60.
 12. Ważniewski P., Rola handlu zagranicznego w długookresowym wzroście gospodarczym Polski, "Studia nad strategią. Raporty IRiSS", 1996 nr 41.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu