BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybysz Piotr
Title
Ryzyko przy aplikowaniu o fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako miara przygotowania samorządów do ich absorpcji
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 1-2, s. 85-96, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Środki unijne
Regional policy, Structural funds, EU funds union
Note
Zawiera tabele: [1] Syntetyczny wskaźnik samodzielności finansowej s w gminach powiatu poznańskiego w 2004 roku (w %), [2] Zestawienie danych do oceny ryzyka nieskutecznej aplikacji o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, [3] Punktacja w analizie ryzyka nieskutecznego aplikowania o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Abstract
W artykule przedstawiono opracowany model oceny przygotowania samorządu terytorialnego do pozyskiwania funduszy pomocowych, który pozwala ocenić potencjał absorpcyjny zgromadzony w jednostce terytorialnej. Wskazano jego najważniejsze zalety. Zaprezentowano wykorzystanie modelu oceny ryzyka do oceny przygotowania gmin powiatu poznańskiego do pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej. Zidentyfikowano czynniki ryzyka nieskutecznego aplikowania o dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Bachtler, 2001: Quod erat demostrandum. Ewaluacja polityki regionalnej, Studia Regionalne i Lokalne nr 4(7), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. W. Behres, RM. Hawranek, 1993: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, United Nations Industrial Development Organisation, Warszawa.
 3. D. Bielecka, 2006: Regionalne zróżnicowanie sprawności samorządów w wykorzystaniu środków z funduszu SAPARD, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(23), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. K. Bondyra, 1998: Kapitał społeczny regionów, (w:) P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa (red.): Jaka Europa?: regionalizacja a integracja, Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 5. K. Czerwiński, 2003: Analiza ryzyka w audy-cie wewnętrznym, Szczecin.
 6. E. Denek, 2001: Płaszczyzny rozpatrywaniasamodzielności samorządu terytorialnego, (w:) E. Denek (red.): Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 7. M. Dutkowski, 2003: Analiza SWOT w badaniach lokalnych i regionalnych - problemy stosowania i główne błędy interpretacji, (w:) H. Rogacki (red.): Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 8. W. Dziemianowicz, 2004: Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów. Ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Warszawski.
 9. M. Florio (red.), 1997: Guide to Cost Benefit Analysis of Major Projects, Jednostka ds. Ewaluacji. DG - Regional Policy, European Commission, Brussels – Milan.
 10. M. Fonesca, J. Maier, 2004: Chances of the new EU Regional Policy for peripheral areas - the case studies of LEADER. Paper presented to the Regional Studies Association Conference „Europe at the Margins: EU Regional Policy, Peripherality and Rurality", Angers, 15-16 April.
 11. M. Furmankiewicz, 2002: Funkcjonalno--przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, Studia Regionalne i Lokalne nr 1(8), Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. S. Kańduia, 2003: Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 roku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 13. E. Markowska-Bzducha, 2004: Samodzielność finansowa polskich gmin w latach 1991-2000, (w:) R. Brol (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 14. K. Olejniczak, M. Olejniczak, 2004: Ewaluacja projektów i programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Studia Europejskie nr 2, Uniwersytet Warszawski.
 15. Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w Polsce. Raport Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa, 2005.
 16. B. Piontek, F. Piontek, W. Piontek, 2000: Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice – Białystok.
 17. P. Roberts, 2003: Partnership, programmes, and the promotion of regional development: an evaluation of the operation of Structural Funds regional programmes. Progress in planning nr 59, ss. 1-69, Pergamon.
 18. M. Wartalska, 2002: System zarządzania finansami w samorządzie gminnym, (w:) E. Sobczak (red.): Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, póz. 95 z późn. zm.).
 20. K. Van den Berg, 2002: Podręcznik opracowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w obszarze gospodarki odpadami, ściekami, wodą pitną. Materiały przygotowane i opublikowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu „Podręcznik przygotowania studium wykonalności w Polsce", Haga.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu