BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc Tomasz
Title
Status Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej w polskim prawie
Source
Samorząd Terytorialny, 2007, nr 6, s. 37-41
Keyword
Transakcje transgraniczne, Regulacje prawne, Międzynarodowa współpraca gospodarcza
Cross-border transactions, Legal regulations, International economic cooperation
Abstract
W artykule zawarto rozważania dotyczące roli Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi w polskim systemie prawnym. Zawarto próbę odpowiedzi na pytanie o trafność dokonanej przez Prezydenta RP wykładni przepisu ustawy konstytucyjnej, a także o miejsce i rolę tej konwencji w polskim systemie prawnym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Additional Protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities. www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Htrnl/159.htm z 20 maja 2007 r.
 2. U. Beyerlin: Rechtsprobleme der lokalne grenziiberschreitenden Zusammenarbeit, Berlin 1988, s. 119.
 3. S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994, s. 25.
 4. S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, „Państwo i Prawo" 1997, z. 10, s. 55.
 5. S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4, s. 37.
 6. European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communites or Authorities. Explanatory Report, http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/HtmV106.htm z 20 maja 2007 r., pkt 39 i nast.
 7. K. Jasiakiewicz: Współdziałanie gmin i organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych - zasady podstawowe, „Samorząd Terytorialny" 1999, nr 11, s. 59.
 8. R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław 1997, nr 38, s. 120.
 9. R. Kusiak: Uwagi o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, „Acta Uniwersitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji", Wrocław 2003, nr 53, s. 65.
 10. R. Kusiak: Współpraca regionów i gmin o zasięgu przekraczającym granice państwowe, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 7-8, s. 139.
 11. Protocol No. 2 to the European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities concerning inter-territorial co-operation, http://conventions.coe.int/ treaty/en/Treaties/Html/169.htm z 20 maja 2007 r.
 12. R. Sowiński: Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 27.
 13. R. Sowiński: Ustawowa regulacja udziału jednostek samorządu terytorialnego w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych, „Samorząd Terytorialny" 2002, nr 7-8, s. 34 i nast.
 14. T. Szewc: Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, „Państwo i Prawo" 2002, z. 9.
 15. L. Zacharko: : Prywatyzacja zadań publicznych gminy: studium admini-stracyjnoprawne, Katowice 2000.
 16. L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych w nauce niemieckiej, „Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3, s. 58.
 17. M. Zieliński: Europejska konwencja ramowa o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi, „Gubernaculum et Administratio" 2002, nr 2, s. 54.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu