BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzpiot Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Twierdzenia graniczne dla wielowartościowych zmiennych losowych
Border Theorems for Multi-Value Variables
Source
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 249-256, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Keyword
Zmienne losowe, Rachunek prawdopodobieństwa, Modele matematyczne
Random variable, Calculus of probability, Mathematical models
Note
summ.
Abstract
W teorii rachunku prawdopodobieństwa mocne prawa wielkich liczb oraz centralne twierdzenia graniczne są najważniejszymi twierdzeniami o zbieżności. Niniejsze opracowanie prezentuje definicję wielowartościowej zmiennej oraz traktuje o zbieżności wielowartościowych ciągach zmiennych niezależnych oraz zmiennych o takim samym rozkładzie. Twierdzenie odnoszące się wielowartościowych ciągów muszą odnosić się do określonych grup wartości tych ciągów. Autor poddaje badaniu zbieżność wielowartościowych zmiennych o wartościach zawierających się w przestrzeniach Banacha.

In the theory of the law of averages, strong laws of great numbers and central border theorems are the most significant theorems about concurrence. This study presents a definition of a multi-value variable and about the concurrence of multi-value sequences of independent variables and those with the same configuration (i.i.d.). Theorems concerning multi-value patterns must pertain to definite groups of the values of those patterns. The author examines the concurrence of multi-value variables with values contained in Banach spaces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arstein Z., Vitale R.A., A strong law of large numbers for random compact sets, Annalles Probabilities 3, (1975), s. 879-882.
 2. Auman R.J., Integrals of set-valued functions, Journal of Mathematical Analysis and Application, 12, nr 1, 1-12, (1965).
 3. Berge C, Espaces topologiques, Dunod, Paris 1966.
 4. Castaing C, Valadier M., Convex Analysis and Measurable Multifunctions, Lectures Notes of Mathematics 580, Springer Verlag, Berlin 1977.
 5. Debreu G., Integration of correspondens, Proceding 5th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probabilistics 1,2 (1967), s. 351-372.
 6. Engelking R., Topologia ogólna, PWN, Warszawa 1975.
 7. Hausdorff F., Set Theory. Chelsea, New York 1957.
 8. Hiai F., Umegaki H., Integrals, conditional, expectations and martin gales of multivalued functions, Journal of Multivariate Analysis, 7 (1978), s. 149-182.
 9. Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, PWN, Warszawa 1980.
 10. Musielak J., Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, Warszawa 1976.
 11. Rockefellar R.T., Integral functionals, normal integrands, measurable selections, Lectures Notes of Mathematics 543, (1976), s. 157-207.
 12. Rao CR., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
 13. Salinetti G., Wets R., On the convergence of sequences of convex Sets in Finite Dimensions, SIAM Review 21 (1979), 1.
 14. Serfling R.J., Twierdzenia graniczne statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1991.
 15. Trzpiot G., O mierzeniu odległości między zbiorami, (w: Metody optymalizacyjne i ich zastosowanie w gospodarce narodowej), Prace Naukowe AE Katowice, 1990.
 16. Trzpiot G., Pewne własności całki funkcji wielowartościowych, (praca złożona w wydawnictwie AE we Wrocławiu).
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu