BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utkin Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wycena obligacji trzyletniej o oprocentowaniu zmiennym
The Estimation of Three-Year Bonds with Varying Rates
Source
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 269-275, bibliogr. 4 poz.
Statistical Review
Keyword
Wycena obligacji, Obligacje skarbowe, Stopa procentowa, Rentowność obligacji
Valuation of bonds, Treasury bond, Interest rate, Bond yield
Note
summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano model wyceny obligacji. W rozważaniach przyjęto trzyletnie obligacje rządowe o oprocentowaniu zmiennym. Obligacje te emitowane są regularnie począwszy od sierpnia 1992 r. Ich stopa procentowa jest ustalana dla okresu trzymiesięcznego, a stopa referencyjna jest średnią czterech zysków z 13 - tygodniowych bonów skarbowych. Idea wyceny obligacji bazuje na wyborze alternatywnych sposobów inwestowania w obligacje lub bony skarbowe na początku każdego okresu oprocentowania. Skonstruowano i zanalizowano ciąg wartości trzyletnich obligacji o oprocentowaniu zmiennym jako funkcję przyszłych zwrotów z bonów skarbowych.

In the paper a bond valuation model is presented. In concerns the three-year variable-rate Polish government bond. This bond is issued regularly beginning from the August 1992. Its interest rate is fixed for a three-month period and the reference interest rate is the average of four returns on 13-weeks treasury bills. The concept of the bond valuation is derived from the choice of alternative investing in the bond or in the treasury bills at the beginning of each interest period. The sequence of values of the three-year variable-rate bond as a function of forward returns on treasury bills is constructed and analyzed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994.
  2. Ladko A., Wybrane instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
  3. Le guide ESKA des marches de capitaux, Editions ESKA, Paris 1989.
  4. Solnik B., Risque de taux d'une obligation ä taux variable, Le Revue Banque 485 (1988), s. 782-792.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu