BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koralewski Mieczysław (Politechnika Szczecińska)
Title
Analiza semantyczna modeli ekonometrycznych
A Semantic Analysis of Econometric Models
Source
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 317-330, bibliogr. 25 poz.
Statistical Review
Keyword
Modele ekonometryczne, Funkcja produkcji, Metodologia badań statystycznych
Econometric models, Production function, Methodology of statistical surveys
Note
summ.
Abstract
W artykule na przykładzie funkcji produkcji przedstawiono analizę metodologiczną problemu specyfikacji modeli ekonometrycznych. W analizie uwzględnia się postulaty semantyczne ogólnej metodologii nauk empirycznych [...] - w których problematyka metodologiczna obejmuje: obserwację, pomiar, nadawanie sensu empirycznego terminom, uogólnianie statystyczne, warunki empirycznej weryfikacji hipotez itp. (fragment tekstu)

Upon the basis of the production function, the article presents a methodological analysis of specifying econometric models. The analysis took into consideration semantic postulates of the general methodology of empirical sciences. The leading methodological postulate is the employment of the relation of representation occurring between the term and its designate. The inclusion of this relation in a comparative semantic analysis of the production function and models of physical processes led to the conclusion that the current concept of specifying models in econometrics is, essentially, a descriptive process of rendering empirical data parametric, which creates econometric models based on apparent designates. The identification of apparent designates in econometric modelling enables a precise distinction of terms used in the language of the econometric theory from terms of the language used in the economic theory. This finding, in turn, allows us to establish the connection between the econometric models and the economic theory, and to resolve whether, owing to its semantic sense, the production function can be regarded as a thesis in the economic theory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berczyński S., Chmielewski K., Zastosowanie D-optymalnych planów doświadczeń w badaniach okresów trwałości narzędzi skrawających, Część III. Tworzenie planów doświadczeń dla modeli nieliniowych, Postępy technologii maszyn i urządzeń 1, (1993), s. 3-17.
 2. Biessen G., Powrót Polski na rynki Europy Zachodniej. Analiza strukturalna, Ekonomista 2, (1996), s. 157-177.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. Cobb C.W., Douglas P.H., A Theory of Production, American Economic Review, 18, (1928), Supplement, s. 139-165.
 5. Douglas P.H., Are There Laws of Production?, The American Economic Review, 38,1, (1948), s. 1-41.
 6. Draper N.R., Smith H., Analiza regresji stosowana, PWN, Warszawa 1973.
 7. Ghosh S.K., Econometrics, Theory and Applications, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1991.
 8. Hellwig Z., Aproksymacja stochastyczna, PWE, Warszawa 1965.
 9. Holden K., Pearson A.W., Introductory Mathematics for Economics and Business, The Macmillan Press Ltd, 1992. 1
 10. Jasiński M., Postęp techniczny w funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa, Ekonomista 1, (1994), s. 77-97.
 11. Kacprzyński B., Planowanie eksperymentów. Podstawy matematyczne, WNT, Warszawa 1974.
 12. Kaczmarek J., Podstawy obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej, WNT, Warszawa 1971.
 13. Kern D.Q., Process Heat Transfer, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York 1955.
 14. Laidler D., Estrin S., Wstęp do mikroekonomii, Gebethner i Ska, Warszawa 1991.
 15. Lange O., Ekonomia polityczna t.I i II, PWN, Warszawa 1978.
 16. Maciejewski W., Ekonometria jako metoda opisu funkcjonowania systemu gospodarczego i sterowania tym systemem, W: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa 1987, s. 9-38.
 17. Mała Encyklopedia Logiki, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź 1988.
 18. Mendershausen H., On the Significance of Professor Douglas' Production Function, Econometrica, 6, (1938), s. 143-153.
 19. Metody ekonometryczne - przykłady i zadania, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, PWE, Warszawa 1980.
 20. Mierzejewski YH.,Doświadczenia F.W. Taylora nad toczeniem żelaza i stali. Przegląd Techniczny 17, 1912.
 21. Nasiłowski M., Ekonometryczna analiza funkcji produkcji typu Cobb-Douglasa, Ekonomista 2, (1968), s. 315-333.
 22. Polański Z., Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa 1984.
 23. Purczyński J., Durnaś M., Szaflik W., Hajkiewicz W., Zastosowanie metody analizy regresji liniowej do identyfikacji obiektów ciepłowniczych, W: Ciepłownictwo - Ogrzewnictwo - Wentylacja 6, (1985), s. 149-151.
 24. Treybal R.E., Mass-Transfer Operations, McGraw-Hill Company, Inc., New York 1955.
 25. Wójcicki R., Wykłady z metodologii nauk, PWN, Warszawa 1982.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu